DES­PRE CA­SĂ

Casa Lux - - Case&idei -

Un­de se află: de­par­te de agi­tația co­ti­dia­nă a uneia din­tre ce­le mai po­pu­la­re stați­uni de pe ma­lul Mării Ne­gre, Efo­rie Nord

Be­ne­fi­ciari: an­ga­jații com­pa­ni­ei Ku­ma se bu­cu­ră de acest ca­dru pri­mi­tor și sti­lat împreu­nă cu fa­mi­li­i­le lor în va­ca­nțe­le es­ti­va­le. Tot aici se or­ga­ni­ze­a­ză di­ver­se te­am bu­il­din­guri pen­tru par­te­neri și an­ga­jați.

Sem­nă­turi: ame­na­ja­rea poar­tă am­pren­ta a doi ar­hi­te­cți de mar­că de la noi: Bog­dan Ci­o­co­dei­că și Dia­na Roșu (www.ro­su-ci­o­co­dei­ca.com).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.