PER­SPEC­TI­VE IN­TE­RE­SAN­TE ÎN DE­SIGN LA TENDENCE

La mij­lo­cul fi­e­că­rui an, la Fran­kfurt se des­fășoa­ră cel mai im­por­tant eveni­ment des­ti­nat de­co­ră­rii și do­tă­rii lo­cu­i­nțe­lor și gră­di­ni­lor, bu­nu­ri­lor de larg con­sum, ca­do­u­ri­lor, ac­ce­so­ri­i­lor și bi­ju­te­ri­i­lor. În acest an, cre­a­ti­vi­ta­tea a că­pă­tat for­me ne­con­ve

Casa Lux - - Eveniment -

Timp de pa­tru zi­le, pes­te 960 de ex­po­za­nți au pre­zen­tat la Tendence noi­le co­le­cții și con­cep­te­le lor de pro­mo­va­re a pro­du­se­lor. A fost un ade­vă­rat tur de fo­rță pen­tru cei 20.000 de vi­zi­ta­tori, veniți din 82 de țări, ca­re au par­ti­ci­pat la o se­rie de pre­zen­tări foar­te uti­le. Au fost se­rii de wor­ksho­puri des­ti­na­te ce­lor cu afa­ceri în do­me­niu, ca­re au aflat ca­re sunt ce­le mai efi­ci­en­te stra­te­gii de pro­mo­va­re a pro­du­se­lor on­li­ne, dar și în ma­ga­zi­ne­le uzua­le. Pe de altă par­te, pu­bli­cul iu­bi­tor de fru­mos a aflat cum pot fi con­tex­tua­li­za­te noi­le co­le­cții într-un de­cor de­ja bine con­tu­rat. Anul aces­ta am iden­ti­fi­cat o se­rie de no­te co­mu­ne pen­tru noi­le co­le­cții: ele­men­te­le din na­tu­ră, în spe­cial din me­di­ul ma­rin, sunt la ma­re cău­ta­re. La fel de in­te­re­san­te sunt și ală­tu­ră­ri­le de tex­turi lu­ci­oa­se și pu­foa­se. Iar im­pri­meu­ri­le exo­ti­ce fac fu­rori în con­ti­nua­re. ■

No­u­ta­tea aces­tui an a re­pre­zen­tat-o se­cți­u­nea EFSA, un­de au fost reu­ni­te co­le­cții des­ti­na­te ame­na­jă­ri­lor ex­te­ri­oa­re, ale unor bran­duri re­nu­mi­te. Oa­ze­le de ver­de­ață au că­pă­tat co­no­tații te­a­tra­le grație cre­ați­i­lor ce­lor de la www.2de­zign.nl.

Ediția ur­mă­toa­re a târgu­lui Tendence va fi în pe­ri­oa­da 29 iu­nie-2 iu­lie 2019. De­ta­lii des­pre eveni­ment gă­sești pe https://tendence.mes­se­fran­kfurt.com, iar ex­po­za­nții de la noi pot afla coor­do­na­te scri­ind la of­fi­ce@ex­po-ger­ma­nia.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.