FOCUS PE FI­NI­SA­JE FRUSTE ȘI NUA­NȚE RECI

Atunci când stu­di­e­zi sau lu­cre­zi, es­te bine ca ate­nția să nu îți fie atra­să de pre­ze­nțe­le din jur. De ace­ea îți re­co­man­dăm să te ori­en­te­zi că­tre un de­cor cu in­flue­nțe in­dus­tria­le, mai ales da­că ești adep­tul sti­lu­lui ac­tual.

Casa Lux - - Special: Biblioteca Si Biroul -

Ne-am obișnu­it să apre­ci­em sti­lul in­dus­trial în încă­peri tip li­ving sau di­ning, dar aces­ta poa­te fi o opți­u­ne și pen­tru un bi­rou. Într-un spațiu cu vo­lu­me ge­ne­roa­se și in­ter­venții li­mi­ta­te de ame­na­ja­re poți obți­ne un ca­dru ide­al pen­tru lu­cru. Re­pe­re­le de ca­re ar tre­bui să ții cont sunt o cro­ma­ti­că so­bră, lă­sa­rea la ve­de­re pe alo­curi a unor fi­ni­sa­je bru­te, ale­ge­rea unor pi­e­se de mo­bi­li­er din me­tal sau inox și o par­do­se­a­lă din gre­sie în to­nuri dis­cre­te. Un astfel de ca­dru poa­te fi con­tu­rat în ca­me­re cu su­pra­fețe ge­ne­roa­se, ce be­ne­fi­cia­ză de lu­mi­nă na­tu­ra­lă din abun­de­nță. Astfel, zo­na de lu­cru nu va fi una întu­ne­ca­tă și anos­tă. ■

Pla­che­a­ză pe­reții unui spațiu de lu­cru ieșit din ti­pa­re, ca­re epa­te­a­ză prin ac­cen­te­le de fac­tu­ră in­dus­tria­lă, cu plăci de ce­ra­mi­că po­rțe­la­na­tă, cum ar fi ce­le din se­ria Acti­on, brand Ce­ra­mi­ca Fon­do­val­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.