CAMPANIE INE­DI­TĂ

Casa Lux - - Evenimente -

Kau­fland Ro­mânia lan­se­a­ză cam­pa­nia in­spi­rați­o­na­lă „ABC-UL pen­tru o viață de­pli­nă“, prin ca­re pro­mo­ve­a­ză un stil de viață res­pon­sa­bil și co­nști­ent, fie că e vor­ba de pro­pria per­soa­nă, fa­mi­lie, de cei din jur sau de me­di­ul încon­ju­ră­tor. Cam­pa­nia ofe­ră exem­ple de inspirație, sfa­turi, pro­vo­cări și idei de a adop­ta chiar de astă­zi obi­cei­uri bu­ne, reu­ni­te pe plat­for­ma www.kau­fland.ro și în ma­te­ria­le­le de co­mu­ni­ca­re. La eveni­men­tul de lan­sa­re, Andrei Roșu, Bro­ma­nia, Andra Go­gan și Șer­ban Co­poț au împăr­tășit pro­pri­i­le po­vești des­pre cum și-au transformat sti­lul de viață într-unul res­pon­sa­bil și co­nști­ent.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.