SPEC­TA­COL RAVISANT DE STIL

Casa Lux - - Ne-A Plăcut -

Prin par­fum, cu­loa­re și aran­ja­men­te florale de o fru­mu­sețe me­reu sur­prin­ză­toa­re, echi­pa de la Pat­cho­u­li Flo­wers tran­sfor­mă po­ves­tea fi­e­că­ru­ia într-o ex­pe­ri­e­nță ex­tra­sen­zo­ria­lă me­mo­ra­bi­lă. Nu­me­le lor es­te asociat cu ma­jo­ri­ta­tea eveni­men­te­lor de suc­ces de la noi și din afa­ră. Da­to­ri­tă pa­si­u­nii și pro­fe­si­o­na­lis­mu­lui de ca­re dau do­va­dă, cu toții ne do­rim ca Pat­cho­u­li Flo­wers să ne fie ală­turi în mo­men­te­le im­por­tan­te, fie că sunt eveni­men­te cor­po­ra­te, fie nu­nți, bo­te­zuri sau ani­ver­sări. Nu sunt o sim­plă flo­ră­rie! Con­cep­tul afa­ce­rii es­te unul com­plex, ei con­tu­rând fru­mo­sul până în cel mai mic de­ta­liu. Ofer­ta lor cu­prin­de, pe lângă aran­ja­men­te florale su­per­be, ac­ce­so­rii de­co și pi­e­se de mo­bi­li­er cu aju­to­rul că­ro­ra se crei­o­nea­ză o at­mos­fe­ră ar­mo­ni­oa­să. De ace­ea con­si­de­răm că un aran­ja­ment flo­ral de la ei es­te un pas că­tre fe­ri­ci­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.