DES­PRE CA­SĂ

Casa Lux - - Case & Idei -

Un­de se află: într-un car­ti­er co­chet, cu o at­mos­fe­ră de vis, din par­tea is­to­ri­că a orașu­lui Bus­ca, o lo­ca­li­ta­te cu far­mec me­di­e­val din re­gi­u­nea Pi­e­mon­te, Ita­lia.

Lo­ca­tari: o fa­mi­lie de oa­meni de afa­ceri ita­li­eni ca­re au ca pa­si­u­ne co­mu­nă mu­zi­ca.

Ci­fre re­pre­zen­ta­ti­ve: pro­pri­e­ta­tea mă­soa­ră 230 mp, iar 93 mp re­pre­zin­tă am­pren­ta la sol a con­stru­cți­ei.

Proi­ec­tul a fost coor­do­nat de ar­hi­tec­tul Du­i­lio Da­mi­la­no, co­la­bo­ra­tor i-a fost ar­hi­tec­tul Ema­nue­le Mei­ne­ro, iar su­per­vi­za­rea a fost fă­cu­tă de Gi­o­vanni Cis­mon­di.

Proi­ec­ta­rea și con­stru­cția poar­tă sem­nă­tu­ra Da­mi­la­nos­tu­dio Archi­tec­ts (www.da­mi­la­nos­tu­dio.com).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.