Gră­di­na sus­te­na­bi­lă din mij­lo­cul orașu­lui

Casa Lux - - Sumar - TEXT: CRIS­TI­NA STOI­CA FO­TO: GEORGINA VINEY

Gră­di­na LG Eco-ci­ty a câști­gat o me­da­lie de ar­gint au­rit la pres­ti­gi­oa­sa expoziție Chel­sea Flo­wer Show de anul aces­ta, la ca­te­go­ria Show Gar­den. LG Hau­sys So­lid Sur­fa­ce și LG Elec­tro­nics au co­la­bo­rat cu de­sig­ne­rul Hay Jo­ung Hwang pen­tru proi­ec­tul ex­po­ziți­ei.

Hay Jo­ung Hwang a gândit LG Eco-ci­ty Gar­den ca pe o gră­di­nă ur­ba­nă, în ca­re fi­e­ca­re cen­ti­me­tru pă­trat tre­bu­ie fo­lo­sit cât mai ju­di­ci­os. Spați­ul ex­te­ri­or es­te con­ce­put în for­mă de pa­tio îngro­pat, încon­ju­rat de un gard de ci­mișir și pre­vă­zut cu scări ca­re duc spre zo­na bu­că­tă­ri­ei. Alte scări duc spre res­tul gră­di­nii, zo­na cu apă și cea cu plan­te aro­ma­ti­ce. În fi­e­ca­re co­lț al gar­du­lui viu a fost ame­na­jat un strat cu flori co­lo­ra­te, pre­cum soi­uri gal­be­ne și al­be de lu­pin, Aqu­i­le­gia vul­ga­ris albă, Geum por­to­ca­lii și Trol­li­us gal­ben-lă­mâie. Ar­bori, ar­buști și plan­te spe­cial se­le­cți­o­na­te au me­ni­rea să re­du­că po­lua­rea. În lo­cul de stat, un joc cu apă fil­tre­a­ză po­lua­rea so­no­ră, iar prin in­ter­me­di­ul ecra­nu­lui TV OLED ima­gini de ar­tă di­gi­ta­lă imer­si­vă de­lec­te­a­ză vi­zual. „Proi­ec­tul meu re­pre­zin­tă o vi­zi­u­ne a vi­eții sus­te­na­bi­le și eco­lo­gi­ce în oraș, asi­gu­rând un me­diu de viață ca­re crește sta­rea de bine a oa­me­ni­lor și com­ba­te po­lua­rea ae­ru­lui“, ex­pli­că Hay Jo­ung Hwang. Între­gul spațiu al li­vin­gu­lui a fost pla­cat cu ma­te­ria­lul re­vo­luți­o­nar HI-MACS®, de la LG Hau­sys. Și zo­ne­le te­le­vi­zo­ru­lui și jo­cu­lui cu apă sunt re­a­li­za­te din ace­lași ma­te­rial, ide­al pen­tru spați­i­le ex­te­ri­oa­re și da­to­ri­tă re­zis­te­nței sa­le la ra­ze­le UV. Noi­le plăci HI-MACS® din co­le­cția Con­cre­te sunt dis­po­ni­bi­le în cinci cu­lori. ■

Cu ade­vă­rat spec­ta­cu­los es­te lo­cul de stat ce se află într-un pa­tio îngro­pat și măr­gi­nit de un gard viu din ci­mișir.

Li­vin­gul se închi­de cu uși gli­san­te din sti­clă. Din bu­că­tă­rie se co­boa­ră pe trep­te spre lo­cul de re­la­xa­re. Flo­ri­le am­pla­sa­te în co­lțu­ri­le gar­du­lui veșnic ver­de mar­che­a­ză pe­te de cu­loa­re ce con­tras­te­a­ză cu nua­nțe­le de gri ale plă­ci­lor HI-MACS®.

Plan­te­le se re­gă­sesc nu nu­mai în gră­di­nă, ci și la in­te­ri­or. În zo­na bu­că­tă­ri­ei a fost ame­na­jat un pe­re­te ver­ti­cal cu plan­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.