Ima­gini de înal­tă ca­li­ta­te

Casa Lux - - Evenimente -

So­ny Eu­ro­pa anu­nță do­uă noi mo­de­le de te­le­vi­zoa­re, ca­re ofe­ră o ca­li­ta­te a ima­gi­nii fă­ră pre­ce­dent, da­to­ri­tă in­te­gră­rii mai mul­tor teh­no­lo­gii și so­luții pro­pri­e­ta­tea So­ny cu pro­ce­so­rul de ul­ti­mă ge­ne­rație Pic­tu­re

Pro­ces­sor X1™ Ulti­ma­te. Noi­le te­le­vi­zoa­re AF9 OLED și ZF9

LCD fac par­te din se­ria Mas­ter.

Obi­ec­ti­vul So­ny es­te de a crea te­le­vi­zoa­re ca­re re­dau ima­gi­ni­le ex­trem de fi­del, așa cum au in­te­nți­o­nat cre­a­to­rii de co­nți­nut, iar se­ria Mas­ter ofe­ră o ca­li­ta­te a ima­gi­nii apro­pia­tă de ace­ea a unui mo­ni­tor pro­fe­si­o­nist din­tr-un stu­dio de pro­du­cție de fil­me.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.