Co­nac lu­xos, cu to­nuri mas­cu­li­ne

Un co­nac de apro­xi­ma­tiv 700 mp, si­tuat în Dâmbo­vița, a fost ame­na­jat într-un stil mo­dern și lu­xos, cu to­nuri mas­cu­li­ne și accen­te rus­tic-in­dus­tria­le. Con­cep­tul am­bi­en­tal se re­gă­sește în ma­jo­ri­ta­tea încă­pe­ri­lor lo­cu­i­nței, de la te­ra­sa-di­ning până la bu­că­tă

Casa Lux - - Sumar -

❛ Echi­pa noas­tră pre­mia­tă de ar­hi­te­cți și de­sig­neri de in­te­ri­or își pro­pu­ne re­a­li­za­rea proi­ec­tu­lui ide­al pen­tru fi­e­ca­re cli­ent în par­te, in­di­fe­rent de mă­ri­mea, ❛ sti­lul sau fun­cți­u­nea spați­u­lui.

1Proi­ec­tul re­flec­tă do­ri­nța cli­e­nți­lor de a avea un spațiu mo­dern și lu­xos, cu o bu­nă func­ţi­o­na­li­ta­te a încă­pe­ri­lor şi, nu în ul­ti­mul rând, un de­sign in­te­ri­or de du­ra­tă.

2Că­ră­mi­da de­co­ra­ti­vă este ele­men­tul ca­re poa­te fi gă­sit în toa­te încă­pe­ri­le prin­ci­pa­le, asi­gu­rând ast­fel un as­pect uni­tar am­bi­en­tu­lui. To­to­da­tă,

că­ră­mi­da de­co­ra­ti­vă, împreu­nă cu pi­e­se­le din fi­er și ta­pițe­ri­i­le atent ale­se, con­fe­ră spați­u­lui no­te rus­ti­ce și in­dus­tria­le, tra­ta­te într-o ma­ni­e­ră mo­der­nă. Lem­nul ca­re al­că­tu­i­ește o ma­re par­te din struc­tu­ra lo­cu­i­nței este lă­sat la ve­de­re, pen­tru a ac­cen­tua şi mai mult ae­rul rus­tic. Șe­mi­neu­ri­le, ca­re se află în mai mul­te zo­ne ale co­na­cu­lui, sunt ele­men­te-cheie, ce im­pri­mă gran­doa­re şi lux.

3Par­do­se­a­la te­ra­sei închi­se este re­a­li­za­tă din plăci ce­ra­mi­ce ita­li­e­nești, cu tex­tu­ră de mar­mu­ră nea­gră. Re­fle­xi­i­le plă­ci­lor ce­ra­mi­ce mă­resc op­tic spați­ul și îi dau adânci­me. Te­ra­sa este de­co­ra­tă cu pi­e­se

de mo­bi­li­er atât mo­der­ne, cât şi cu look in­dus­trial.

3Ta­pe­tul ita­lian, că­ră­mi­da de­co­ra­ti­vă, co­voa­re­le din pi­e­le de va­că şi lem­nul lă­sat la ve­de­re con­sti­tu­ie ele­men­te­le de­fi­ni­to­rii ale spați­u­lui in­te­ri­or și sunt com­ple­ta­te de obi­ec­te mo­der­ne de mo­bi­li­er, ta­blo­uri și de­co­rați­uni ar­tis­ti­ce ieși­te din ti­pa­re, re­zul­ta­tul fi­ind un am­bi­ent avan­gar­dist și eclec­tic. ■

Arh. Lau­re­nțiu Pai­cu E-mail: con­tact@lau­ren­ti­u­pai­cu.com www.lau­ren­ti­u­pai­cu.comFa­ce­book: www.fa­ce­book.com/ lau­ren­ti­u­pai­cuTel.: 0745.709.708

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.