Far­mec me­di­te­ra­ne­e­an la tim­pul vi­i­tor

Un con­cept es­te­tic pu­rist, un joc sub­til cu ra­ze­le de lu­mi­nă și ma­te­ria­le mo­der­ne – aces­tea sunt coor­do­na­te­le pe ca­re se înscrie o co­le­cție ul­tra­mo­der­nă de mo­bi­li­er pen­tru ex­te­ri­or. Au­to­rul ei, Fran Sil­ves­tre, fa­ce un tran­sfer de idei ge­ne­ros între ar­hi­te

Casa Lux - - Sumar -

1Adap­ta­rea sti­lu­lui pu­rist la exu­be­ra­nța me­di­te­ra­ne­e­a­nă re­pre­zin­tă o ma­re pro­vo­ca­re atât în ce­ea ce pri­vește ar­hi­tec­tu­ra clă­di­ri­lor, cât și în pri­vi­nța mo­bi­li­e­ru­lui ex­te­ri­or. Co­le­cția Blau, de la Gan­dia­blas­co, in­clu­de pi­e­se de mo­bi­li­er in/out pen­tru te­ra­se și pla­ja pis­ci­nei, cu un con­cept ba­zat pe tra­diția me­di­ te­ra­ne­e­a­nă, într­o in­ter­pre­ta­re fu­tu­ris­tă îndrăz­neață. Au­to­rul lor, de­sig­ne­rul Fran Sil­ves­tre, a mi­zat pe alu­mi­niu ex­tru­dat, for­me slim, îmbi­nări dis­cre­te și o po­ro­zi­ta­te sub­ti­lă, ca­re fa­ce obi­ec­te­le aproa­pe tran­slu­ci­de. „Lu­mi­na poa­te tre­ce prin obi­ec­te, fă­cându­le să apa­ră cu o alu­ră foar­te li­ght“, afir­mă aces­ta. For­me­le sculp­tu­ra­le ale­se de de­sig­ner pen­tru șez­lon­guri, fo­to­lii, scau­ne, me­se, ca­na­pe­le au la ba­ză ace­lași con­cept es­te­tic, la sca­ră re­du­să, ca­re se re­gă­sește în proi­ec­te­le sa­le de ar­hi­tec­tu­ră.

2Pre­mia­te cu pres­ti­gi­o­sul NYCXDESIGN Award, pi­e­se­le de mo­bi­li­er out­door între­gesc ori­ce proi­ect ar­hi­tec­

tu­ral mo­dern. Un exem­plu este Ho­u­se Bet­we­en the Pi­ne Fo­rest, din Pa­ter­na (Va­len­cia), re­a­li­zat în 2017, pre­zen­tat în aces­te pa­gini, sem­nat de Fran Sil­ves­tre Arqu­i­tec­tos. Mo­bi­li­e­rul de ex­te­ri­or din co­le­cția Blau a fost ales încă o da­tă pen­tru a su­bli­nia ar­hi­tec­tu­ră pu­ris­tă, ca­re în ca­zul de față s-a su­pra­pus unui do­me­niu fa­mi­lial for­mat în de­cur­sul mai mul­tor ge­ne­rații. Pi­e­se­le de mo­bi­li­er sunt com­ple­ta­te aici de mici ac­ce­so­rii, cum ar fi lăm­pi­le de ex­te­ri­or în for­mă de co­paci sti­li­zați, de ase­me­nea cu for­mat slim epu­rat. Ca și la alte proi­ec­te, su­pra­fețe­le și obi­ec­te­le de­ga­jă o lu­mi­no­zi­ta­te in­ten­să și neîngră­di­tă. ■

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.