spo­ga+ga­fa, un uni­vers out­door cu mul­tă ener­gie

Ediția din acest an a târgu­lui a ofe­rit per­spec­ti­ve in­te­re­san­te asu­pra a tot ce­ea ce înse­am­nă de­sign ex­te­ri­or și do­tări de ul­ti­mă oră pen­tru gră­dini, te­ra­se sau bal­coa­ne. Re­la­xa­rea în na­tu­ră a că­pă­tat co­no­tați­i­le unui nou stil de viață, adap­tat rit­mu­lui c

Casa Lux - - Sumar -

La înce­pu­tul lui sep­tem­brie, la Köln, târgul spo­ga+ga­fa (www.spo­ga­ga­fa.com) a atras pes­te 40.000 de vi­zi­ta­tori, veniți din 114 țări pen­tru a des­co­peri noi­le co­le­cții ale ce­lor pes­te 2.152 de bran­duri, pro­veni­te din 61 de țări. Ci­fre­le im­pre­si­o­nan­te re­flec­tă in­te­re­sul con­su­ma­to­ri­lor și al cre­a­to­ri­lor de de­sign pen­tru do­ta­rea și ame­na­ja­rea spați­i­lor ex­te­ri­oa­re. Ten­di­nțe­le au fost tra­sa­te foar­te clar. Ast­fel, în pe­ri­oa­da ur­mă­toa­re sunt la mo­dă pi­e­se­le de mo­bi­li­er ex­te­ri­or cu struc­turi slim și de­sign ex­tra­va­gant. Roșul in­tens este cu­loa­rea pre­fe­ra­tă de de­sig­neri pen­tru anul ur­mă­tor, pen­tru că adu­ce vi­brații ele­gan­te. Mi­zând pe aces­te de­ta­lii, va fi ușor să crei­o­ne­zi un li­ving ela­bo­rat chiar pe te­ra­să. Ma­te­ria­le­le din no­ua ge­ne­rație sunt ex­trem de re­zis­ten­te la fac­to­rii ex­terni, iar acum se pu­ne ac­cen­tul pe im­pri­meu­ri­le gra­fi­ce spec­ta­cu­loa­se. Într-un con­text ast­fel con­tu­rat, do­tă­ri­le grill com­pac­te sunt ade­vă­ra­te bi­ju­te­rii cu de­sign avan­gar­dist. ■

Obi­ec­te­le cu look vin­ta­ge au fost res­ti­li­za­te sub­til, prin fo­lo­si­rea unor ma­te­ria­le per­for­man­te, ca­re ara­tă na­tu­ral și sunt pro­du­se eco­lo­gi­ce. Con­cep­te­le uni­ta­re de de­co­ra­re a unor zo­ne din gră­di­nă au re­le­vat ate­nția spo­ri­tă da­tă de de­sig­neri ilu­mi­na­tu­lui ex­te­ri­or. Se poar­tă gru­pa­je­le de sur­se de ilu­mi­nat, nu pi­e­se­le in­di­vi­dua­le.

Pi­e­se­le sunt ex­trem de co­mo­de, da­to­ri­tă li­ni­i­lor cur­be și ma­te­ria­le­lor cu tex­turi fi­ne. Șez­lon­gul a fost pre­zen­tat la se­cți­u­nea Tren­dshow Out­door Fur­ni­tu­re.

Mo­bi­li­e­rul de gră­di­nă tre­bu­ie să fie în armonie cu hu­se­le per­ne­lor ce aco­pe­ră fo­to­li­i­le și ca­na­pe­le­le – aces­ta e con­cep­tul ce­lor de la Har­tman. har­tman.eu

Eti­silk este o com­pa­nie cu o tra­diție de 180 de ani, ca­re a cre­at de-a lun­gul tim­pu­lui ma­te­ria­le tex­ti­le speciale pen­tru ex­te­ri­or. www.eti­silk.com

În trend sunt ca­na­pe­le­le su­pra­di­men­si­o­na­te, ca­re înlo­cu­i­esc cu brio nu­me­roa­se­le fo­to­lii și scau­ne de pe o te­ra­să. Pi­e­se­le lan­sa­te de bran­dul ita­lian Nar­di res­pec­tă întru to­tul noi­le per­spec­ti­ve de de­sign: struc­tu­ri­le sunt zvel­te, iar per­ne­le am­ple sunt îmbră­ca­te în tex­ti­le re­zis­ten­te, ce au cu­lori pu­ter­ni­ce. www.nar­di­o­ut­door.com

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.