Sfe­re veșnic ver­zi prin gră­dini și pe te­ra­se

Toam­na a venit, va ve­ni cu­rând şi iar­na, dar sfe­re­le de bu­xus fac gră­di­ni­le decorate cu ele să ră­mână ver­zi şi fru­moa­se. Tre­bu­ie doar să fie pla­sa­te cu ar­tă şi în nu­măr su­fi­ci­ent de ma­re pen­tru ca apor­tul pre­zen­ţei lor în pei­saj să fie sem­ni­fi­ca­tiv.

Casa Lux - - Sumar -

Ci­mi­şi­rul sau me­ri­şo­rul (Bu­xus) este un ar­bust ca­re su­por­tă tun­de­rea şi poa­te fi mo­de­lat în di­ver­se for­me, de la co­nuri sau bi­le la ade­vă­ra­te sculp­turi ver­zi ca­re re­pro­duc în mod ar­tis­tic oa­meni sau ani­ma­le în di­ver­se ipos­ta­ze. To­le­re­a­ză ge­rul şi se­ce­ta şi re­zis­tă la po­lua­rea din ora­şe­le mari. Pre­fe­ră so­lu­ri­le fer­ti­le, re­vene, bi­ne dre­na­te şi lo­cu­ri­le se­mi­um­bri­te, dar are ce­rin­ţe mo­des­te fa­ţă de umi­di­ta­te şi poa­te creş­te şi la soa­re. Bu­xus suf­fru­ti­co­sa e de ta­lie joa­să şi are o creş­te­re len­tă, Bu­xus sem­per­vi­rens creş­te mai re­pe­de şi este mai înalt. Ma­rii pei­sa­giş­ti din pe­ri­oa­da me­di­e­va­lă au fă­cut

cu el mi­nuni în gră­di­ni­le re­şe­din­ţe­lor re­ga­le şi no­bi­lia­re. Şi astă­zi ocu­pă un loc de cin­ste pe lis­te­le de plan­te uti­li­za­te în mod cu­rent de gră­di­nari. Din­tre toa­te fi­gu­ri­le po­si­bi­le, bi­le­le com­pac­te (cu di­men­si­uni iden­ti­ce sau di­fe­ri­te) fac gră­di­ni­le să pa­ră mai ro­man­ti­ce şi mult mai ele­gan­te. Po­ţi încer­ca să le faci sin­gur, dar îţi tre­bu­ie şi timp, şi înde­mâna­re, de ace­ea este mai bi­ne să le cum­peri ga­ta fă­cu­te, va fi mai sim­plu să le tun­zi doar pen­tru între­ţi­ne­rea for­mei. Bu­xu­sul se cul­ti­vă uşor, dar poa­te fi ata­cat de omi­zi şi de mul­te bo­li, une­le tra­ta­bi­le, alte­le fa­ta­le. O alter­na­ti­vă bu­nă o re­pre­zin­tă fo­lo­si­rea lem­nu­lui-câi­nesc (Li­gus­trum), ca­re are o creş­te­re ra­pi­dă şi su­por­tă bi­ne tun­de­rea. ■

FLORILE VERII şi cu­lo­ri­le lor pot dis­pă­rea, ale­ea măr­gi­ni­tă de bo­lo­vani şi scă­ri­le de pia­tră pe ca­re ,,se ros­to­go­lesc” bi­le ver­zi tot vor ară­ta bi­ne.

SFE­RE­LE DE BU­XUS cum­pă­ra­te ca ata­re în ghi­ve­ce se pot păs­tra în ele sau se pot re­plan­ta în gră­di­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.