Mix de ma­te­ria­le pen­tru o fa­mi­lie di­na­mi­că

Casa Lux - - Sumar - TEXT: MARIANA NICOLAE FO­TO: ARTEM ZAVARZIN

Pro­pri­e­ta­rul aces­tui apar­ta­ment din Ki­ev a fost ferm în ce­ea ce pri­vește do­le­a­nțe­le pe ca­re le-a avut față de echi­pa de de­sig­neri ca­re s-a ocu­pat de ame­na­ja­re. Și-a do­rit un că­min mo­dern și ae­ri­sit, cu fi­ni­sa­je no­bi­le și fă­ră mult au­riu. Re­zul­ta­tul proi­ec­tu­lui a fost mai mult de­cât a vi­sat.

DE­SIG­NE­RUL: O ce­ri­nță a fost să evi­tăm au­ri­ul. Cu toa­te aces­tea, pro­pri­e­ta­rul a fost încântat de lam­pa Han­na, de la De­li­ghtfull, la ca­re l-au atras de­sig­nul și preți­o­zi­ta­tea com­po­ziți­ei.

La sfârși­tul anu­lui 2016 s-au încheiat lu­cră­ri­le de re­com­par­ti­men­ta­re și de­co­ra­re, ce au fost încre­di­nța­te uneia din­tre ce­le mai cu­nos­cu­te echi­pe de de­sig­neri din ța­ra ve­ci­nă, for­ma­tă din Ale­na Ma­ka­gon, Ale­xan­dr Iva­siv și Artem Zavarzin. Aceștia au spo­rit flu­i­di­ta­tea apar­ta­men­tu­lui spați­os, aflat în ini­ma ca­pi­ta­lei Ucrai­nei, prin eli­mi­na­rea unor zi­duri din be­ton și prin re­con­fi­gu­ra­rea tra­se­e­lor din in­te­ri­or cu aju­to­rul unor pa­no­uri din lemn sau din plu­tă. Pre­te­nți­i­le gaz­de­lor noas­tre au fost ex­pli­cit pre­zen­ta­te, fapt ca­re a ghi­dat echi­pa de pro­fe­si­o­niști că­tre ale­ge­ri­le ce­le mai in­spi­ra­te. Aceștia s-au ori­en­tat că­tre bran­duri re­nu­mi­te, de un­de au ales pro­du­se cu li­nii con­tem­po­ra­ne, sem­na­te de nu­me ce­le­bre, pre­cum Pa­tri­cia Urqu­i­o­la sau Anto­nio Cit­te­rio. De­mer­sul es­te­tic al ce­lor trei de­sig­neri a co­res­puns aștep­tă­ri­lor între­gii fa­mi­lii. ■

Ge­o­me­tria echi­li­bra­tă a bi­bli­o­te­cii mo­der­ne de la bran­dul ita­lian Ri­ma­de­sio (www.ri­ma­de­sio.it) dă un plus de pres­ta­nță zo­nei de zi. Struc­tu­ra ele­gan­tă se po­tri­vește foar­te bi­ne cu tex­tu­ra pa­no­u­lui din pin lă­cu­it ce su­sți­ne te­le­vi­zo­rul.

Accen­te­le decu­loa­re tari sunt me­ni­te să ani­me in­te­ri­o­rul so­bru. În ace­as­tă par­te a lo­cu­i­nței, ate­nția este atra­să de fo­to­li­ul cu puf Grand Re­pos, o cre­ație Anto­nio Cit­te­rio pen­tru bran­dul Vi­tra (www.vi­tra.com).

Su­pra­fața ge­ne­roa­să a li­vin­gu­lui este evi­de­nția­tă prin pla­sa­rea în cen­trul încă­pe­rii a unei ca­na­pe­le am­ple, cu trei la­turi, achi­ziți­o­na­tă de la Mol­teni&c (www.mol­teni.it).

Ale­na Ma­ka­gon, de­sig­ner e-mail: ma­ka­go­na­le­na@gmail.com www.ale­na­ma­ka­gon.com

Pi­e­se­le cu de­sign mi­ni­ma­list ac­cen­tue­a­ză spația­li­ta­tea aces­tui că­min. Este și ca­zul me­sei de ca­fea de la Po­li­form (www.po­li­form.it).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.