O ca­me­ră dem­nă de o pri­nțe­să

Ia­tă ce pot fa­ce im­pri­meu­ri­le în su­bli­ni­e­rea unor ele­men­te de ar­hi­tec­tu­ră ale unei încă­peri afla­te la man­sar­dă și cum con­tri­bu­ie ele la cre­a­rea unei at­mos­fe­re ve­se­le și cal­de!

Casa Lux - - Sumar -

Im­pri­meu­ri­le ta­pe­te­lor, ale co­voa­re­lor sau ale ma­te­ria­le­lor pen­tru dra­pe­rii, per­ne, cu­ver­turi şi di­ver­se ac­ce­so­rii func­ţi­o­na­le sau de­co­ra­ti­ve au un cu­vânt greu de spus în es­te­ti­ca in­te­ri­oa­re­lor. Mai mult de­cât să înfru­mu­se­ţe­ze un am­bi­ent şi să îi de­fi­neas­că sti­lul, ele pot să pu­nă în va­loa­re ele­men­te­le ar­hi­tec­tu­ra­le ale unor încă­peri cu ta­va­ne încli­na­te şi for­me ati­pi­ce, pre­cum ce­le de la man­sar­dă. Cu aju­to­rul lor po­ţi evi­den­ţia un spațiu cu o des­ti­na­ţie anu­me (loc de luat ma­sa,

de joa­că, de lu­cru sau de odih­nă), dar cu ma­re aten­ţie, pen­tru că nu po­ţi ală­tu­ra ori­ce. Aici, ni­şa cu un ta­pet gri-des­chis con­tras­te­a­ză cu pe­re­te­le roz, dar mo­de­lul cu punc­te este uni­tar și le ar­mo­ni­ze­a­ză. Ta­va­nul şi par­do­se­a­la sunt uni, ele la­să pri­vi­rea să se odih­neas­că şi spo­resc sen­za­ţia de spa­ţiu pe ver­ti­ca­lă. Uti­li­za­rea mai mul­tor ti­puri de im­pri­meuri este po­si­bi­lă, chiar de­zi­ra­bi­lă, dar nu­mai cu o coor­do­na­re cro­ma­ti­că ri­gu­roa­să. Pe www.pres­ti­gi­o­us.co.uk gă­seş­ti o mul­ţi­me de mo­de­le. ■

Coor­do­nea­ză im­pri­meu­ri­le din ca­me­ră ast­fel încât va­ri­e­ta­tea mo­de­le­lor gra­fi­ce să nu aglo­me­re­ze vi­zual spați­ul. Alter­nea­ză su­pra­fețe­le cu pattern bo­gat cu ce­le uni și în nua­nțe lu­mi­noa­se, pen­tru ca de­co­rul să fie cât mai echi­li­brat.

Că­ţe­lu­şul nos­tim de pe fo­to­liu este foar­te po­tri­vit în acest decor. Po­ţi gă­si ju­că­rii din ma­te­ria­le tex­ti­le la Ate­li­er Anda Ro­man și la De­sign&af­ter.

Ca­me­ra este gândi­tă până în ce­le mai mici de­ta­lii, de la po­li­ţe­le-cu­i­er la lu­cru­şoa­re­le de pe ele. Ro­chi­ţa pu­să pe ume­ra­şul cu pi­că­ţe­le este de vis!

For­ma sim­plă şi cu­loa­rea că­nii de la fe­re­as­tră se asor­te­a­ză per­fect cu am­bi­en­tul roz ce ema­nă un aer din alte vre­muri. Tran­da­fi­rii sunt și ei în ton.

Pă­pu­şi­le tri­co­ta­te ara­tă bi­ne prin­tre im­pri­meuri şi sunt apre­cia­te de fe­ti­ţe pen­tru că sunt plă­cu­te la atin­ge­re şi le pot suci şi învârti du­pă plac.

Preia for­ma im­pri­meu­ri­lor atunci când ale­gi mi­ci­le de­co­rați­uni, pe ca­re poți încer­ca să le re­a­li­ze­zi chiar tu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.