TOP 3 DE­SIGN

Casa Lux - - Editorial -

1. MARC SADLER a dat lu­xu­lui o no­uă re­pre­zen­ta­re și o altă stră­lu­ci­re prin in­ter­me­di­ul co­le­cți­ei de cor­puri de ilu­mi­nat Ra­qam, cre­a­tă pen­tru bran­dul Ma­si­e­ro (www.ma­si­e­ro­gro­up.com) și lan­sa­tă la înce­pu­tul anu­lui la târgul li­ght+bu­il­ding, ca­re a avut loc la Fran­kfurt. 2. CLAESSON KOIVISTO RUNE oma­gia­ză cu­loa­rea pu­ră și in­ten­să oda­tă cu no­ua co­le­cție de scau­ne in­ti­tu­la­te Mi­ró. Struc­tu­ra pi­e­se­lor este ex­trem de slim, pen­tru a crea sen­zația de im­pon­de­ra­bi­li­ta­te, iar ate­nția este atra­să de nua­nțe­le pu­ter­ni­ce și se­du­că­toa­re. Se­ria fa­ce par­te din por­to­fo­li­ul Cap­dell (https://cap­dell.com). 3. RYUKYU HILLS este no­ua co­le­cție de ta­pe­te de la bran­dul de lux de Go­ur­nay (https://de­go­ur­nay.com), a că­rei te­ma­ti­că este in­spi­ra­tă din țe­să­tu­ri­le tra­diți­o­na­le din re­gi­u­nea Ryukyu, din Ja­po­nia. Pat­ter­nul cu o ex­pre­si­vi­ta­te 2D a fost obți­nut prin teh­ni­ca ve­che de im­pri­ma­re nu­mi­tă bin­ga­ta, fo­lo­si­tă în Ja­po­nia încă din se­co­lul al Xiv-lea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.