DES­PRE APAR­TA­MENT

Casa Lux - - Case&idei -

Un­de se află: în car­ti­e­rul No­vo Pe­cher­sky Lip­ki, din Ki­ev (Ucrai­na). Este o zo­nă li­niști­tă, cu mul­te clă­diri noi, ca­re se evi­de­nția­ză prin­tr-o ar­hi­tec­tu­ră ela­bo­ra­tă și prin su­pra­fețe­le vi­tra­te ge­ne­roa­se.

Lo­ca­tari: un om de afa­ceri ucrai­nean, împreu­nă cu fa­mi­lia sa

Pro­vo­că­ri­le proi­ec­tu­lui: re­con­fi­gu­ra­rea spați­u­lui in­te­ri­or a ri­di­cat câte­va pro­ble­me, de­oa­re­ce gaz­da noas­tră a in­sis­tat ca de­co­rul să fie cât mai flu­id și cât mai uni­tar cu pu­ti­nță, în ci­u­da di­men­si­u­ni­lor ge­ne­roa­se. Echi­pa de de­sig­neri a ales să pla­che­ze o bu­nă par­te din­tre pe­reții des­pă­rți­tori cu pa­no­uri mari de pin, iar par­do­se­li­le sunt în între­gi­me din ste­jar al­bit.

De­ta­lii in­te­re­san­te: gră­di­na in­te­ri­oa­ră atra­ge toa­te pri­vi­ri­le, din toa­te un­ghi­u­ri­le apar­ta­men­tu­lui.

Încă de la in­tra­re îți dai se­a­ma de ri­gu­ro­zi­ta­tea cu ca­re a fost tra­sat de­co­rul, do­mi­nat de li­nii și cu­lori cla­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.