ALT­FEL DE FI­NI­SA­JE ÎN BAIE

Ta­pe­tul re­zis­tent și ma­te­ria­le­le tex­ti­le speciale sunt bi­ne-veni­te în baie. Vei fi ui­mit de cât de ușor poți obți­ne un aer vin­ta­ge cu aju­to­rul lor!

Casa Lux - - Stilul Rustic Special: -

Ieși din ti­pa­re­le băi­lor cu fi­ni­sa­je ce­ra­mi­ce, obi­ec­te sa­ni­ta­re cu mult inox și de­co­rați­uni mi­ma­lis­te! Cu atât mai mult poți fi mai îndrăz­neț într-o ca­să de va­ca­nță sau într-un spațiu cu spi­rit rus­tic. Ta­pe­tul va con­feri am­bi­en­tu­lui un aer mai cald, cu tușe ho­mey evi­den­te, de ace­ea nu este de oco­lit. Ai la dis­po­ziție mo­de­le speciale, re­zis­ten­te în spații ume­de, cu nu­me­roa­se im­pri­meuri. Com­ple­te­a­ză-le cu ja­lu­ze­le ro­ma­ne din ma­te­ria­le tex­ti­le, cu pat­ter­nuri com­ple­men­ta­re cu ce­le ale ta­pe­tu­lui. Cau­tă co­vo­rașe din fi­bre na­tu­ra­le, cum ar fi iu­ta sau bam­bu­sul, mi­ze­a­ză pe împle­ti­turi șic și nu ezi­ta să pla­se­zi oglin­da și în alt loc de­cât dea­su­pra la­voa­ru­lui, ca­re e va­rian­ta cla­si­că, pre­fe­ra­tă de mu­lți. ■

A pu­ne ta­pet în baie este un prim pas pen­tru a con­feri un aer vin­ta­ge între­gu­lui decor. Al doi­lea pas ar fi ale­ge­rea unui mo­del ase­mă­nă­tor ce­lui din ima­gi­ne: ta­pet Za­go­ra, brand San­der­son, cu mo­ti­ve în zig­zag in­spi­ra­te de co­voa­re­le tip ki­lim. Este dis­po­ni­bil prin La Mai­son, cu prețul de 630 lei/ro­lă (L 1.000 x l 52 cm).

O eter­nă va­ră in­dia­nă este te­ma sub­til su­ge­ra­tă de ma­te­ria­lul tex­til ales pen­tru ja­lu­ze­le­le ro­ma­ne de la ge­am. Se nu­mește Star­la și fa­ce par­te din ofer­ta bran­du­lui San­der­son, dis­po­ni­bil la noi prin La Mai­son - preț 620 lei/ml (lăți­me 140 cm).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.