COM­PE­TIȚIE ECVESTRĂ

Casa Lux - - Evenimente -

Kar­pa­tia Hor­se Show este o com­pe­tiție cu o ade­vă­ra­tă des­fășu­ra­re

de fo­rțe, iar bu­cu­ria din ochii co­pi­i­lor și fas­ci­nația adu­lți­lor față de spor­tul ec­ves­tru fa­ce ca po­ves­tea să con­ti­nue la o in­ten­si­ta­te și mai ma­re în fi­e­ca­re an! Ca no­u­ta­te, în 2018 spec­ta­to­rii vor pu­tea ur­mări com­pe­tiții și show-uri ec­ves­tre nu nu­mai pe te­re­nul prin­ci­pal de con­curs, ci și pe o a do­ua are­nă, pre­gă­ti­tă special de or­ga­ni­za­tori pen­tru un plus de spec­ta­col. În plus, edi­ţia din 2018 a Kar­pa­tia Hor­se Show va du­ce la un nou ni­vel toa­te ele­men­te­le de show şi de re­cre­e­re con­tu­ra­te în edi­ţi­i­le pre­ce­den­te: de la pre­zen­tări de cai ele­gan­ţi şi ogari, mo­men­te sur­pri­ză, ma­şini de epo­că până la acce­sul într-o zo­nă co­mer­cia­lă va­ria­tă și ofer­te exclusiviste în zo­na VIP. Reu­ni­rea tu­tu­ror aces­tor ele­men­te tra­ge un sem­nal că echi­ta­ţia nu este doar un sport, ci un mod de via­ţă, în ca­re ori­ce iu­bi­tor de na­tu­ră şi de fru­mos își va gă­si lo­cul, fie că este sau nu pa­si­o­nat de cai. În ediți­i­le an­te­ri­oa­re, pes­te 50.000 de spec­ta­tori s-au bu­cu­rat de mi­xul de ac­ti­vi­tăți ofe­rit pe par­cur­sul a trei zi­le de com­pe­ti­ţie și re­la­xa­re. Acti­vi­tăți­le de agre­ment cu cai și po­nei, ate­li­e­re­le cre­a­ti­ve, plim­bă­ri­le pe do­me­niu au ră­mas în ini­mi­le ce­lor ca­re au tre­cut pra­gul Kar­pa­tia Hor­se Show.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.