SERVICII DE CALITATE

Casa Lux - - Evenimente -

Echi­pa VIA7ART vă ofe­ră un pa­chet com­plet de servicii pen­tru con­stru­i­rea și ame­na­ja­rea unei clă­diri, fie ea pu­bli­că sau pri­va­tă. Con­ce­pe­rea proi­ec­tu­lui de ar­hi­tec­tu­ră împreu­nă cu cel de de­sign in­te­ri­or este efi­ci­en­tă atât din punct de ve­de­re fi­nan­ciar, cât și fun­cți­o­nal. Ele­men­tul in­dis­pen­sa­bil ca­re stă la ba­za con­ce­pe­rii ori­că­rui proi­ect al echi­pei VIA7ART este pă­trun­de­rea lu­mi­nii na­tu­ra­le în spați­i­le cre­a­ti­ve ale ca­sei. Mo­dul în ca­re com­pa­nia ale­ge să ame­na­je­ze lo­cu­i­nțe­le ne in­flue­nțe­a­ză mai mult de­cât am pu­tea cre­de. Mai mul­te in­for­mații obți­neți de pe si­te-ul www.via7art.ro sau la nu­mă­rul de te­le­fon 0735.179.319.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.