Bi­ne v-am gă­sit!

Casa Lux - - Editorial -

Es­te un nu­măr ani­ver­sar, căci vă pre­zen­tăm în de­ta­liu mo­men­tul cel mai im­por­tant din toam­na aces­tui an, nu doar pen­tru re­vis­ta noas­tră, ci și pen­tru toți cei pa­si­o­nați de de­sign in­te­ri­or, ar­hi­tec­tu­ră și tren­duri, și anu­me pe­tre­ce­rea CASA LUX 24 ani. Ne-am dat se­a­ma, în timp, că suc­ce­sul înse­am­nă în pri­mul rând oa­me­nii cu ca­re re­lați­o­năm și cu ca­re ne aso­ci­em ima­gi­nea și de ace­ea le mu­lțu­mim în pri­mul rând ci­ti­to­ri­lor ca­re ne-au ur­mă­rit în acești ani și tu­tu­ror co­la­bo­ra­to­ri­lor ca­re ne-au ofe­rit in­for­mații co­rec­te și ac­tua­le și ca­re au fă­cut ca acest de­mers pu­bli­cis­tic să ai­bă o ase­me­nea

lon­ge­vi­ta­te. Cei 24 de ani ne ono­re­a­ză și ne mo­ti­ve­a­ză să du­cem mai de­par­te acest vis îndrăz­neț, de­mon­strând lu­nă de lu­nă că se poa­te trăi și lo­cui fru­mos, că lu­xul nu înse­am­nă să epa­te­zi, ci să-ți cul­ti­vi un stil pro­priu, ra­fi­nat și exi­gent con­tu­rat. Spri­ji­nim

ti­ne­rii de­sig­neri și ar­hi­te­cți, pre­cum și bran­du­ri­le la înce­put de drum, pen­tru a da un plus de cre­di­bi­li­ta­te ce­lor ca­re vor să-și con­stru­ias­că o ca­ri­e­ră în do­me­ni­ul de­sig­nu­lui, al ar­hi­tec­tu­rii sau al con­stru­cți­i­lor. Astfel ne-am do­ve­dit ro­lul for­ma­tor și in­for­ma­tiv, pe ca­re ci­ti­to­rii noștri îl apre­cia­ză.

Re­dac­tor-șef

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.