Mai mul­te po­si­bi­li­tăți

Casa Lux - - TendinȚe -

Un day­bed cu ge­o­me­trie va­ria­bi­lă și uti­li­za­re fle­xi­bi­lă es­te pro­pus de bran­dul da­nez Sof­tli­ne. Sle­ep, cre­at de busk+her­tzog, poa­te de­ve­ni la ne­voie o ca­na­pea sau un pat su­pli­men­tar, grație unui me­ca­nism in­te­li­gent, și poa­te fi li­vrat cu ta­pițe­rii tex­ti­le va­ria­te. Da­că te atra­ge, îl poți co­man­da la za­zui.ro, cu prețuri între 3.591 și 6.795 lei. L 204 x l 90 x h 43/73 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.