CU TUȘE EXO­TI­CE

Casa Lux - - TendinȚe -

Scau­nul Ula, de la My Ho­me Col­lec­ti­on, fa­ce par­te din­tr-o se­rie de obi­ec­te si­mi­la­re mo­der­ne, in­spi­ra­te de cul­tu­ra și cu­lo­ri­le co­mu­ni­tăți­lor afri­ca­ne. Se­re­na Con­fa­lo­ni­eri i-a atri­bu­it un de­sign slim, cu li­nii fin cur­ba­te, ca­re poa­te fi între­git de cu­lori va­ria­te, li­niști­te sau vi­bran­te. Mai mul­te de­ta­lii des­pre alte ca­rac­te­ris­tici și achi­ziție poți gă­si pe www.my­ho­me­col­lec­ti­on.it.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.