AME­NA­JA­RE ÎN STIL ECLECTIC ÎNTR-O CA­SĂ DIN BALOTEȘTI

Cum poți tran­sfor­ma casa din vis într-una ade­vă­ra­tă, cu co­voa­re și can­de­la­bre, ca­na­pe­le și me­se, stil și o at­mos­fe­ră pri­mi­toa­re? Pașii de ur­mat pen­tru a-ți înde­plini sco­pul sunt sim­pli și încep cu o po­ves­te: ace­ea a fa­mi­li­ei ca­re va lo­cui în ea.

Casa Lux - - Advertorial -

Da­că in­tro­du­ce­rea po­veștii con­cen­tre­a­ză aștep­tă­ri­le și pre­fe­ri­nțe­le fa­mi­li­ei, cu­prin­sul îl con­sti­tu­ie mun­ca și vi­zi­u­nea de­sig­ne­ri­lor de in­te­ri­or. În fe­lul aces­ta, avem un fi­nal fe­ri­cit. Casa din Balotești apa­rți­ne unei fa­mi­lii cu doi co­pii și te du­ce cu gândul la un pa­lat din bas­me. În plus, are, pe lângă mul­te ca­me­re spați­oa­se, și ja­cuz­zi, sa­lă de sport, sau­nă. Îți pre­zen­tăm acum doar câte­va din­tre încântă­toa­re­le de­co­ruri.

Pen­tru li­ving, loc al re­la­xă­rii și al ma­ri­lor pla­nuri, de­sig­ne­rii au mi­zat pe sti­lul co­lo­nial ame­ri­can. În cen­trul ate­nți­ei și într-o lu­mi­nă

fa­vo­ra­bi­lă se află can­de­la­bre­le somp­tu­oa­se. Cu­lori cal­me și ma­te­ria­le na­tu­ra­le, pre­cum lem­nul și mar­mu­ra, com­pun o at­mos­fe­ră dia­fa­nă, li­niști­toa­re.

Ace­lași open spa­ce ge­ne­ros in­clu­de și di­nin­gul, ce ur­me­a­ză co­nști­in­ci­os li­nia din li­ving, păs­trându-se astfel o plă­cu­tă ar­mo­nie. Pi­e­se de mo­bi­li­er, din co­le­cții fai­moa­se, de la Phi­lipp Sel­va, Mo­ro­so și Ei­chhol­tz își ocu­pă fi­e­ca­re lo­cul cu stil – toa­te, de ase­me­nea, din por­to­fo­li­ul No­bles­se Inte­ri­ors.

Dor­mi­to­rul ma­tri­mo­nial se fa­ce re­mar­cat prin de­ta­li­i­le art déco, bron­zul cu­ce­rind încă­pe­rea. Îl întâlnim la pi­ci­oa­re­le și or­na­men­te­le mo­bi­li­e­ru­lui.

În ce­ea ce pri­vește pa­le­ta cro­ma­ti­că, do­mi­nă mo­no­cro­mia di­fe­ri­te­lor to­nuri de crem, ener­gi­za­tă de pre­ze­nța tur­coa­zu­lui, ca ac­cent. Obser­văm an­ca­dra­men­te­le ele­gan­te din ip­sos, ta­pe­tul cu in­se­rții me­ta­li­ce, can­de­la­brul cu sti­clă veneția­nă.

Baia ma­tri­mo­nia­lă tri­mi­te cu gândul la un spa spec­ta­cu­los. Acce­sul la ca­da im­pu­nă­toa­re se fa­ce prin ur­ca­rea pe trep­te din tra­ver­tin cu fine in­se­rții de bronz. Ca­da es­te, de alt­fel, o ino­vație teh­ni­că cu sta­bi­li­za­tor de tem­pe­ra­tu­ră și apa ca­re ur­că până sus de tot, fă­ră să se pre­lin­gă, da­to­ri­tă me­ca­nis­mu­lui Infi­ni­ty Edge. Per­de­le în stil vi­e­nez im­pri­mă o at­mos­fe­ră dis­tin­să și ne fac să ui­tăm că vor­bim des­pre o baie. Pa­re mai cu­rând un sa­lon de wel­lness, cu toa­te fa­ci­li­tăți­le pre­mi­um in­clu­se.

Pa­tul cu tă­blie înal­tă de efect și cor­pu­ri­le de ilu­mi­nat cu de­sign ieșit din ti­pa­re par­ti­cu­la­ri­ze­a­ză dor­mi­to­rul fe­tei fa­mi­li­ei. Aici ra­fi­na­men­tul își in­tră pe de­plin în drep­turi: avem pa­no­uri de mar­mu­ră cu in­se­rții din bronz și per­de­le în do­uă cu­lori, cel mai în vo­gă trend în îmbră­ca­rea fe­res­tre­lor. Mo­bi­li­e­rul ele­gant fa­ce par­te din cea mai re­cen­tă co­le­cție No­bles­se Inte­ri­os, și anu­me Mas­cari, dis­po­ni­bi­lă în ex­clu­si­vi­ta­te prin No­bles­se Inte­ri­ors.

Cu­lo­ri­le de pă­mânt fo­lo­si­te în ame­na­ja­rea băii fe­tei crei­o­nea­ză o at­mos­fe­ră cal­dă, îmbietoare. Încă­pe­rea a fost tra­ta­tă în ace­lași stil gla­mo­ur ca al dor­mi­to­ru­lui, in­se­rți­i­le me­ta­li­ce con­sti­tu­ind și aici pi­e­se de re­zis­te­nță în de­co­ra­rea pe­reți­lor.

Da­că ți-a plă­cut cum a fost aran­ja­tă casa, îți amin­tim că de­sig­ne­rii No­bles­se Inte­ri­ors îți stau la dis­po­ziție cu sfa­turi avi­za­te, fie că ai ne­voie de o sin­gu­ră pi­e­să ca­re să pu­nă de­co­rul în va­loa­re, fie de o ame­na­ja­re com­ple­tă, de la ze­ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.