ME­SE DE DI­NING CU PO­SI­BI­LI­TĂȚI NEBĂNUITE

Casa Lux - - Confort În Casă Special: -

Tran­sfor­mă într-un mi­nut sa­la de di­ning într-o sa­lă de jo­curi. Pi­e­sa de ba­ză în acest scop es­te o ma­să mul­ti­fun­cți­o­na­lă, ce de­vi­ne ușor o ma­să de bi­liard sau de ping-pong. Am pre­gă­tit pen­tru ti­ne o se­le­cție de top și am ală­tu­rat și câte­va me­se de jo­curi pro­priu-zi­se.

58 JOC LA DUBLU Ma­să de joc plia­bi­lă cu du­blă uti­li­za­re (bi­liard și ping-pong), mo­del Tek­sto­re, cu pi­ci­oa­re ra­ba­ta­bi­le. L 158 x l 71 x h 75 cm • 1.430 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport) • www.li­ber­ty­ga­mes.co.uk

O RĂSUCIRE DE EFECT Ma­să de bi­liard VIP Roll-over, brand Dy­na­mic, cu sis­tem ra­ba­ta­bil, ca­re per­mi­te tran­sfor­ma­rea ra­pi­dă într-o ma­să de di­ning. Es­te re­a­li­za­tă din lemn ma­siv și in­clu­de o pla­că de ar­de­zie cu gro­si­mea de 19 mm.L 260 x l 160 x h 85 cm • 28.660 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport) • www.rob­bi­es­bil­liar­ds.com

RE­LA­XA­RE MULTIPLĂ ÎN DI­NING Ma­să You and Me, brand RS Bar­ce­lo­na, uti­li­za­bi­lă ca ma­să de di­ning și ma­să de ping-pong cu di­men­si­uni stan­dard. L 274 x l 152 x h 76 cm • 19.400 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport) • www.kauf­mann-mer­can­ti­le.com

ALL IN ONE Ma­să mul­ti­fun­cți­o­na­lă cu trei pla­to­uri de joc, mo­del Drif­twood 7-ft Air Hoc­key Ta­ble Com­bo Set, din MDF. L 213 x l 119 x h 81 cm 3.452 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport) char­li­es­who­le­sa­le.com

CU DOTĂRI IN­GE­NI­OA­SE Ma­să de di­ning ex­ten­si­bi­lă Ping Pong, uti­li­za­bi­lă și pen­tru te­nis de ma­să. L 274 x l 152 x h 76 cm40.480 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport) www.to­u­chof­mo­dern.com

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.