CĂI DE ACCES SIGURE INDIFERENT DE VREME

Ca să cir­cu­li în si­gu­ra­nță prin ju­rul ca­sei fă­ră să-ți pe­se de ză­pa­dă, po­lei sau ghe­ață, tre­bu­ie să me­nții su­pra­fețe­le us­ca­te. Poți fa­ce acest lu­cru cu in­sta­lații de de­gi­vra­re, pe ba­ză de apă cal­dă sau elec­tri­ce, am­pla­sa­te sub pa­vaj sau chiar sub su­pra­feț

Casa Lux - - Dosar Casa Lux -

Nu lă­sa iar­na să-ți tran­sfor­me în pa­ti­noa­re alei­le din ju­rul ca­sei! Cu aju­to­rul unor in­sta­lații de de­gi­vra­re poți me­nți­ne su­pra­fețe­le us­ca­te în ju­rul ca­sei indiferent de ger, de po­lei sau de ză­pa­dă. Se am­pla­se­a­ză sub pa­vaj, într-o șa­pă, sau chiar sub braz­de­le de iar­bă și di­fu­ze­a­ză căl­du­ră înce­pând cu pri­mii ful­gi de ză­pa­dă sau pri­mii stro­pi de ploaie îngheța­tă. Du­pă in­sta­la­re și aco­pe­ri­re nu ne­ce­si­tă întreți­ne­re și au un con­sum re­dus de ener­gie elec­tri­că. Exis­tă do­uă mari ca­te­go­rii de sis­te­me: sub for­ma unei rețe­le de țe­vi fle­xi­bi­le su­bțiri cu apă cal­dă sau tip co­vo­rașe elec­tri­ce. Aces­tea din ur­mă pot fi mon­ta­te mult mai ușor, chiar și de că­tre nes­pe­cia­liști. În schimb, pen­tru a sta­bi­li ne­ce­sa­rul de pu­te­re sau pen­tru co­nec­ta­rea co­rec­tă a ter­mos­ta­tu­lui la in­sta­lație și even­tua­le­le ac­ce­so­ri­zări, es­te re­co­man­da­bil să ape­le­zi la per­soa­ne au­to­ri­za­te. ■

Fie că op­te­zi pen­tru o in­sta­lație cu agent ter­mic, pre­cum cea din ima­gi­ne, fie pen­tru una elec­tri­că, es­te foar­te im­por­tant să ale­gi pu­te­rea optimă pen­tru o fun­cți­o­na­re efi­ci­en­tă. So­luții per­for­man­te poți gă­si pe www.mag­num­he­a­ting.ro.

Ce va­rian­tă e mai bu­nă, cea cu agent ter­mic sau cea elec­tri­că? Ți-o re­co­mand pe pri­ma când sunt de încăl­zit su­pra­fețe ex­tin­se sau când se poa­te com­bi­na cu sur­se de încăl­zi­re de ul­ti­mă ge­ne­rație (pom­pe de căl­du­ră, pa­no­uri so­la­re). Cea elec­tri­că, la fel de efi­ci­en­tă, e ide­a­lă pen­tru su­pra­fețe me­dii și spe­cia­le (trep­te).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.