LA CE­AS ANI­VER­SAR

Casa Lux - - Evenimente -

Me­li Me­lo – Pa­ris a săr­bă­to­rit re­cent, la Co­na­cul Dom­niței Ra­lu, ani­ver­sa­rea a 20 de ani de la înfi­i­nța­rea bran­du­lui și des­chi­de­rea pri­mu­lui ma­ga­zin în Ro­mânia. Invi­tații au des­co­pe­rit cu ace­as­tă oca­zie noi­le co­le­cții Fall/win­ter Fem­me Actuel­le și De­co, ex­pu­se într-un ca­dru na­tu­ral de toam­nă. Pas­te­lu­ri­le, nua­nțe­le de roz pră­fu­it și viși­niu, aso­cia­te cu to­nuri și tex­turi gri, de fe­tru, lână sau cașmir, pi­e­tre­le tran­slu­ci­de viu co­lo­ra­te, ca­ti­fe­aua tom­na­ti­că, la­nțu­ri­le lun­gi au­rii ce alu­ne­că pe sa­ti­nuri im­pri­ma­te și mă­tă­suri flo­ra­le punc­ta­te prin ac­cen­te de roșu pa­si­o­nal și bla­nă au mar­cat in­cur­si­u­nea pro­pu­să de co­le­cția Fem­me Actuel­le într-un tă­râm de fe­mi­ni­ta­te. Me­li Me­lo – Pa­ris a des­chis pri­mul ma­ga­zin în anul 1998 în Bu­cu­rești, în pre­zent deți­nând un to­tal de 58 de ma­ga­zi­ne, din­tre ca­re 1 ma­ga­zin Exclu­si­ve, 1 ma­ga­zin în sis­tem de fran­ci­ză, 2 de­par­tment sto­res, 6 ma­ga­zi­ne de­co, 2 ma­ga­zi­ne în Chiși­nău (Re­pu­bli­ca Mol­do­va), 2 ma­ga­zi­ne în Bel­grad (Ser­bia) și 2 ma­ga­zi­ne în So­fia (Bul­ga­ria).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.