ACHI­ZIȚIE RE­CEN­TĂ

Casa Lux - - Evenimente -

Elis Pa­va­je, li­de­rul pi­eței de pa­ve­le și bor­duri din Ro­mânia, a fi­na­li­zat pre­lua­rea fa­bri­cii de pre­fa­bri­ca­te din be­ton vi­bro­pre­sat Fruh­wald, din lo­ca­li­ta­tea Vi­nțu de Jos. Va­loa­rea achi­ziți­ei de­pășește su­ma de 1.000.000 de eu­ro și a pre­su­pus pre­lua­rea uni­tății de pro­du­cție in­clu­siv cu an­ga­jați. Ime­diat du­pa pre­lua­re s-au re­a­li­zat in­ves­tiții în plat­for­ma de pro­du­cție și ur­me­a­ză în scurt timp alte­le, pen­tru a pu­tea crește pro­duc­ti­vi­ta­tea li­ni­ei. În no­ua uni­ta­te se re­a­li­ze­a­ză pa­ve­le și bor­duri des­ti­na­te lu­cră­ri­lor in­dus­tria­le și bo­lțari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.