MAȘI­NĂ ROBOTIZATĂ DE TUNS GAZONUL

Casa Lux - - Evenimente -

Men­ţi­ne­rea unui ga­zon să­nă­tos poa­te să însem­ne mul­tă mun­că. Hus­qvar­na Au­to­mo­wer® nu es­te doar o ma­şi­nă de tuns gazonul; es­te un con­cept de au­to­ma­ti­za­re ca­re efec­tue­a­ză tun­de­rea pe­lu­zei fă­ră su­pra­ve­ghe­re. Un ti­par de de­pla­sa­re ale­a­tor per­mi­te ca Au­to­mo­wer® să gă­se­as­că ori­ce colţ al gră­di­nii, să ges­ti­o­ne­ze cu uşu­rin­ţă con­di­ţi­i­le de ume­ze­a­lă şi de vreme ploi­oa­să, dar şi te­re­nul di­fi­cil, in­clu­siv pan­te, gro­pi şi chiar ob­sta­co­le, pre­cum co­nu­ri­le şi fruc­te­le. Au­to­mo­wer® es­te atât de si­len­ţi­oa­să, încât poa­te să func­ţi­o­ne­ze pe tim­pul nop­ţii fă­ră să de­ran­je­ze pe ni­meni. Prin in­ter­me­di­ul apli­ca­ţi­ei de tun­de­re dis­po­ni­bi­le, ai con­trol to­tal asu­pra ore­lor de func­ţi­o­na­re, astfel încât să te po­ţi bu­cu­ra de ga­zon ori­când do­rești. Ga­ma Hus­qvar­na Au­to­mo­wer® in­clu­de 8 mo­de­le de uti­la­je adap­ta­te ti­pu­ri­lor di­fe­ri­te de pe­lu­ze, de la pe­lu­ze mici, sim­ple la con­fi­gu­rații com­ple­xe de gră­dini, cu pan­te abrup­te și alei îngus­te, cu o su­pra­față de tun­de­re de la 600 mp până la 5.000 mp și cos­tă înce­pând cu 4.999 lei cu TVA in­clus.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.