DE­SIGN ȘI TEH­NO­LO­GIE

Casa Lux - - Evenimente -

Rom­stal ne pro­pu­ne com­bi­nația per­fec­tă între per­for­ma­nțe ex­ce­len­te și un de­sign ele­gant. Cen­tra­la ter­mi­că Ha­bi­tat se re­mar­că prin li­nii sim­ple, pu­tându-se astfel in­te­gra în ori­ce ca­să indiferent de sti­lul ame­na­jă­rii. Da­to­ri­tă di­men­si­u­ni­lor re­du­se, es­te ex­trem de ușor de mon­tat, fi­ind ime­diat ga­ta de uti­li­za­re. Compactă, elegantă și pu­ter­ni­că, Rom­stal Ha­bi­tat asi­gu­ră per­for­ma­nțe de top, fi­ind în ace­lași timp ex­trem de efi­ci­en­tă din punct de ve­de­re ener­ge­tic. Ha­bi­tat are o du­blă fun­cți­o­na­li­ta­te, asi­gu­rând atât încăl­zi­rea lo­cu­i­nței, cât și pre­pa­ra­rea apei cal­de me­na­je­re, și are o du­ra­tă de viață mai ri­di­ca­tă în com­pa­rație cu cen­tra­le­le con­venți­o­na­le, da­to­ri­tă teh­ni­cii con­den­sați­ei. Ace­as­tă me­to­dă de fun­cți­o­na­re pro­te­je­a­ză com­po­nen­te­le in­ter­ne ale apa­ra­tu­lui și le fe­rește de o po­si­bi­lă de­te­ri­o­ra­re pre­ma­tu­ră. Obți­neți atât con­fort, cât și eco­no­mie va­lo­ri­fi­când la ma­xi­mum ca­pa­ci­ta­tea ca­lo­ri­că a com­bus­ti­bi­lu­lui!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.