AR­TĂ ȘI LUX DESĂVÂRȘIT

Casa Lux - - Ne-a Plăcut -

Tem­pini Con­cept Sto­re es­te un loc spec­ta­cu­los, ca­re prin ele­ga­nța fi­e­că­rui de­ta­liu ne-a con­vins să-i acor­dăm, în acest an, dis­tin­cția pen­tru „Cel mai fru­mos show­room din Ro­mânia“. O vi­zi­tă de shop­ping la Tem­pini Con­cept Sto­re se tran­sfor­mă într-o in­cur­si­u­ne în is­to­ria fru­mo­su­lui. Bran­dul Tem­pini are o in­te­re­san­tă is­to­rie de pes­te 96 de ani. Suc­ce­sul de ca­re se bu­cu­ră are la ba­ză cinci prin­ci­pii: eti­că, fle­xi­bi­li­ta­te, cul­tu­ră, pa­si­u­ne și efi­ci­e­nță. De­sig­ne­rul Mi­hai Ca­ra­ghiaur a păs­trat iden­ti­ta­tea vi­lei in­ter­be­li­ce în ca­re se află show­roo­mul, tran­sfor­mând spați­ul într-o ade­vă­ra­tă bi­ju­te­rie de de­sign. Proi­ec­tul de ame­na­ja­re a fost pus în ope­ră de fir­ma Ro­set­ti RR din Su­ce­a­va. Pro­du­se­le lu­cra­te ar­ti­za­nal sunt ex­pu­se ase­me­nea unor pi­e­se de ar­tă, iar se­le­cția bran­du­ri­lor es­te una exi­gen­tă. Pe lângă plă­ci­le ce­le­bru­lui brand Flo­rim, aici se re­gă­sesc pro­du­se de la: Alex Tur­co, Si­cis Ve­tri­te, Ni­co­lò Gi­u­lia­no, Ce­dit, Bot­te­ga­no­ve, Bar­del­li, Xi­lo, I Vas­sal­let­ti, Res Ita­lia, Ste­fa­no Bom­bar­di­eri, cc-ta­pis, Mo­heb­ban și For­na­set­ti.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.