DES­PRE VI­LĂ

Casa Lux - - Case&idei -

Un­de se află: pe o par­ce­lă mi­că, flan­ca­tă de do­uă con­stru­cții ve­chi. Între­gul an­sam­blu se află pe o pod­go­rie încântă­toa­re, din ce­le­bra re­gi­u­ne vi­ti­co­lă ita­lia­nă Lan­ghe. Ace­as­ta es­te cu­nos­cu­tă nu doar pen­tru soi­u­ri­le no­bi­le de stru­guri, ci și pen­tru va­ri­e­ta­tea ma­re de tru­fe, ce­le mai apre­cia­te fi­ind tru­fe­le al­be de Alba. Lan­ghe a fost in­clu­să în pa­tri­mo­ni­ul UNESCO în 2014, fi­in­du-i con­ser­va­te și pro­mo­va­te cul­tu­ra vi­ti­co­lă și pei­sa­je­le de vis. Lo­ca­tari: o fa­mi­lie de oa­meni de afa­ceri ita­li­eni

Da­te im­por­tan­te: proi­ec­tul de con­stru­cție și de ame­na­ja­re apa­rți­ne Da­mi­la­nos­tu­dio Archi­tec­ts (www.da­mi­la­nos­tu­dio.com), fi­ind coor­do­nat de arh. Du­i­lio Da­mi­la­no. Lu­cră­ri­le au fost su­per­vi­za­te de Cor­ra­do Te­sio. Te­re­nul are o su­pra­față de 850 mp.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.