Stil ravisant, de inspirație franțuzească

Casa Lux - - Sumar - TEXT: MA­RIA­NA NI­CO­LAE FOTO: SO­RIN IACOB

Când treci pra­gul aces­tei vi­le su­per­be, ai sen­zația că pășești într-o altă lu­me, des­prin­să par­că din flam­boaian­tul oraș al lu­mi­ni­lor, Pa­ris. Ace­as­ta a fost și do­ri­nța pro­pri­e­ta­ri­lor, un cu­plu de oa­meni de afa­ceri din Bu­cu­rești, ca­re sunt la a do­ua co­la­bo­ra­re cu echi­pa La Mai­son.

Cu apro­xi­ma­tiv pa­tru ani în ur­mă, pro­pri­e­ta­rul aces­tei ca­se somp­tu­oa­se a ce­rut pă­re­rea echi­pei La Mai­son în le­gă­tu­ră cu o con­stru­cție pe ca­re do­rea să o achi­ziți­o­ne­ze și al că­rei po­te­nțial es­te­tic și fun­cți­o­nal do­rea să-l eva­lue­ze împreu­nă cu de­sig­ne­rii La Mai­son. Avea ma­re încre­de­re în pro­fe­si­o­na­lis­mul lor, de­oa­re­ce co­la­bo­ra­se­ră foar­te bi­ne la ame­na­ja­rea apar­ta­men­tu­lui în ca­re lo­cu­ia la vre­mea res­pec­ti­vă. Au fă­cut o vi­zi­tă la casa afla­tă la vânza­re și, du­pă o aten­tă ana­li­ză, au sta­bi­lit împreu­nă că pro­vo­că­ri­le pot fi de­păși­te cu brio. Clă­di­rea se afla într-o sta­re bu­nă, sin­gu­rul im­pe­di­ment fi­ind di­men­si­u­nea mi­că a încă­pe­ri­lor de la etaj, pro­ble­mă pe ca­re echi­pa La Mai­son a re­zol­vat-o cu suc­ces, mi­zând pe o cro­ma­ti­că lu­mi­noa­să și pe pi­e­se re­a­li­za­te pe mă­su­ra și pe ti­pi­cul ca­me­re­lor chiar la ei în fa­bri­că. Astfel, au de­ma­rat proi­ec­tul, ca­re a fost

adap­tat pe par­curs unui nou stil de viață, căci pro­pri­e­ta­rul s-a că­să­to­rit între timp și, până la fi­na­li­za­rea ame­na­jă­rii, aces­ta și soția lui au de­venit pă­ri­nții unui băi­ețel su­perb. Gaz­de­le noas­tre că­lă­to­resc mult, iar pe gus­tul lor sunt lo­cu­i­nțe­le cu de­co­ruri ra­fi­na­te din Pa­ris. De ace­ea au do­rit să re­cre­e­ze și în no­ua lor ca­să un am­bi­ent ele­gant, cu tușe atem­po­ra­le, ca­re să se­du­că pri­vi­rea prin de­ta­lii prețioase și printr-o cro­ma­ti­că pas­te­la­tă. Fi­e­ca­re ca­me­ră are un ac­cent de cu­loa­re di­fe­rit sau se evi­de­nția­ză printr-un pat­tern special ales. Între­gul spațiu ema­nă un aer se­ren și ra­fi­nat, cu o căl­du­ră apar­te. În plus, es­te un de­cor ca­re poa­te fi tran­sfor­mat ușor, în fun­cție de ano­timp ori de săr­bă­to­ri­le de se­zon. ■

Li­ni­i­le si­nu­oa­se ale ca­na­pe­lei de la Mis en De­meu­re (6.426 eu­ro) sunt evi­de­nția­te și de ta­pițe­ria fi­nă, într-o nua­nță pu­dra­tă.

Accen­te­le stră­lu­ci­toa­re sunt atent do­za­te în încă­pe­re. Ma­sa de ca­fea, de la bran­dul Ba­ker (4.284 eu­ro), atra­ge prin de­sig­nul ele­gant și epu­rat.

Lus­tra cu li­nii fine es­te de la Objet Inso­li­te (2.856 eu­ro) și adu­ce un plus de ra­fi­na­ment de­co­ru­lui, da­to­ri­tă ma­te­ria­le­lor prețioase și a de­sig­nu­lui de inspirație cla­si­că.

Șe­mi­neul sti­lat es­te de la bran­dul bri­ta­nic Ches­neys și a fost ales pen­tru de­sig­nul său so­bru.

Mar­ti­ne Cla­es­sens, de­sig­nerTel.: 0723.393.799; e-mail: in­fo@la­mai­son.roCris­ti­na Zel­mat, pro­pri­e­tar La Mai­sonTel.: 0723.393.793; e-mail: cris­ti­na.zel­mat@la­mai­son.ro

Impo­zan­ta lam­pă sus­pen­da­tă din di­ning es­te de la bran­dul Bel­la Fi­gu­ra și a fost ale­a­să pen­tru că adu­ce spec­ta­cu­lo­zi­ta­te spați­u­lui.

Mo­bi­li­e­rul din baia de la par­ter a fost re­a­li­zat pe co­man­dă în fa­bri­ca La Mai­son, du­pă schițe­le de­sig­ne­ri­lor.

O co­che­tă zo­nă de re­la­xa­re a fost con­tu­ra­tă în dor­mi­tor. Ma­sa cu struc­tu­ră me­ta­li­că es­te de la Mis en De­meu­re și a cos­tat 523 eu­ro.

Dres­sin­gul es­te spec­ta­cu­los, căci fi­e­ca­re cen­ti­me­tru pă­trat al ca­me­rei a fost ju­di­ci­os ex­ploa­tat.

In­te­ri­o­rul du­la­pu­ri­lor es­te dis­cret ilu­mi­nat, pen­tru ca fi­e­ca­re pi­e­să să fie cât mai bi­ne evi­de­nția­tă. Mâne­re­le par mici bi­ju­te­rii stră­lu­ci­toa­re.

No­te­le fe­mi­ni­ne sunt atent dis­tri­bu­i­te în con­text, astfel încât com­po­ziția să fie ra­fi­na­tă. Pu­ful cu ta­pițe­rie din ca­ti­fea cos­tă 185 eu­ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.