Când de­sig­nul ofe­ră o gură de prospețime

Casa Lux - - Sumar - TEXT: GEORGIANA MITRAN FOTO: SO­RIN IACOB

Cum poa­te un apartament po­no­sit si­tuat într-un bloc con­stru­it acum mai bi­ne de 70 de ani să își re­ca­pe­te stră­lu­ci­rea și ae­rul fresh pe ca­re le avea oda­tă? Tână­rul ar­hi­tect Mi­hail Ne­a­gu are răs­pun­sul la ace­as­tă între­ba­re.

Lait­mo­ti­vul aces­tei ame­na­jări ori­gi­na­le es­te cu­loa­rea ver­de, re­gă­si­tă atât pe par­do­se­a­lă, cât și la ni­ve­lul uno­ra din­tre pe­reți. Ar­hi­tec­tul Mi­hail Ne­a­gu a ales-o pen­tru că îi amin­tește de o pa­jiște proas­pă­tă și s-a inspi­rat din fa­ţa­da blo­cu­lui în ca­re se află apar­ta­men­tul, pe ca­re sunt re­pre­zen­ta­te sem­ne­le zo­dia­ca­le. „Am ur­mă­rit ca ame­na­ja­rea să fie o ex­pe­ri­en­ţă sen­zo­ria­lă in­di­rec­tă, iz­vo­râtă din pa­ra­le­la zo­diac-săl­bă­ti­cie“, ne spu­ne Mi­hail, un pri­e­ten al re­vis­tei noas­tre. Ar­hi­tec­tul și pro­pri­e­ta­rul au sta­bi­lit de la bun înce­put că vor fi înlo­cu­i­te ab­so­lut toa­te fi­ni­sa­je­le, in­clu­siv par­do­se­a­la. „A fost ales un par­chet cla­sic, din lemn ma­siv, ca­re a fost co­lo­rat într-o no­tă ine­di­tă, ce amin­tește de o pa­jiște sau de o gră­di­nă“, po­ves­tește Mi­hail. Lu­cra­rea a fost ter­mi­na­tă în apro­xi­ma­tiv opt luni, iar bu­ge­tul alo­cat a fost inițial de 25.000-30.000 eu­ro, însă în fi­nal s-a ajuns la apro­xi­ma­tiv 36.000 eu­ro. Pro­pri­e­ta­rul es­te încântat de co­la­bo­ra­rea cu Mi­hail Ne­a­gu și spu­ne că sin­gur nu ar fi reușit să obți­nă acest re­zul­tat. Apar­ta­men­tul se închi­ria­ză în re­gim ho­te­li­er. ■

Bi­bli­o­te­ca es­te ele­men­tul de atra­cție al li­vin­gu­lui. Gândi­tă ca un de­gra­deu ge­o­me­tric pe ver­ti­ca­lă, ace­as­ta pa­re un ca­dru alb ce se ri­di­că din par­do­se­a­la ver­de pen­tru a găz­dui căr­ţi­le.

Spec­ta­cu­lo­sul corp de ilu­mi­nat es­te mo­del Wor­kshop 6, cum­pă­rat de pe www.com­bic.ro cu 980 lei, în timp ce ca­na­pe­aua a fost achi­ziți­o­na­tă de pe www.vi­vre.ro. Că­ră­mi­da apa­ren­tă es­te de la De­de­man.

În bu­că­tă­rie a fost cre­at un mic di­ning cu aju­to­rul unor pi­e­se de mo­bi­li­er me­ta­li­ce, cum­pă­ra­te de la Mo­bex­pert. Aces­tea „ge­ne­re­a­ză o at­mos­fe­ră de pic­nic“, spu­ne Mi­hail Ne­a­gu.

Cei trei stâlpi îmbră­ca­ţi în că­ră­mi­dă cla­si­că fac tri­mi­te­re la co­şu­ri­le de fum me­di­e­va­le. Ce­ra­mi­ca es­te cum­pă­ra­tă de pe www.li­vart.ro.

Mi­hail Ne­a­gu, ar­hi­tectTel.: 0723.136.239 http://www.ine­dit.wor­ks/

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.