Ar­hi­tec­tu­ră în consonanță cu natura

Ace­as­tă vi­lă cu o vo­lu­me­trie in­te­re­san­tă es­te pla­sa­tă într-o zo­nă de vis, pe o mi­că pod­go­rie de pe coa­ma unui deal, în lo­ca­li­ta­tea ita­lia­nă Fos­sa­no. Pei­sa­jul și lo­cația au avut influe­nțe de­ci­si­ve asu­pra ar­hi­tec­tu­rii și ame­na­jă­rii in­te­ri­oa­re, sem­na­tă de Da

Casa Lux - - Sumar - TEXT: MA­RIA­NA NI­CO­LAE FOTO: ANDREA MARTIRADONNA

Din res­pect pen­tru na­tu­ră și pen­tru va­lo­ri­le lo­ca­le s-a năs­cut ace­as­tă vi­lă mo­der­nă, nu­mi­tă AD Ho­u­se de echi­pa de ar­hi­te­cți ca­re a ela­bo­rat proi­ec­tul. Are o su­pra­față de 350 mp, dar ce­ea ce o evi­de­nția­ză nu es­te di­men­si­u­nea ei ge­ne­roa­să, ci jo­cul de vo­lu­me și de su­pra­fețe vi­tra­te mari. Con­stru­cția es­te pla­sa­tă pe un deal, având per­spec­ti­ve fa­bu­loa­se asu­pra vi­i­lor dim­pre­jur. Dis­pu­ne­rea ei în pla­nul te­re­nu­lui a fost fă­cu­tă astfel încât ge­a­mu­ri­le imen­se să fie ori­en­ta­te că­tre cea mai ade­me­ni­toa­re pri­ve­liște, afla­tă spre va­lea res­pec­ti­vei zo­ne. În plus, aco­pe­rișul tri­un­ghi­u­lar co­pia­ză par­că for­ma dealu­lui pe ca­re se

află. Echi­pa de la Da­mi­la­nos­tu­dio Archi­tec­ts a com­bi­nat aco­pe­rișul în ape cu cel plat, pen­tru a da un plus de na­tu­ra­lețe con­stru­cți­ei, căci într-o astfel de zo­nă nu s-ar fi pre­tat o clă­di­re mo­no­bloc. Arhi­tec­tu­ra ju­ca­tă, cu mul­te go­luri de lu­mi­nă da­te de grin­zi cu di­na­mi­că epatantă, ca­pă­tă o alu­ră ho­mey prin fin­sa­jul uni­form, de un alb ima­cu­lat, și prin tex­tu­ra atât de fi­nă a ten­cu­i­e­lii ex­te­ri­oa­re. Proi­ec­tul es­te un oma­giu ac­tual adus tra­diți­i­lor. ■

Fo­to­li­ul Ne­mo, sem­nat de Fa­bio No­vem­bre pen­tru Dria­de, es­te fo­lo­sit la in­te­ri­or și la ex­te­ri­or pen­tru a su­bli­nia la­tu­ra ar­tis­ti­că a proi­ec­tu­lui.

For­ma ca­na­pe­lei am­ple co­pia­ză fi­del li­nia ele­men­te­lor ar­hi­tec­tu­ra­le din încă­pe­re, astfel încât ima­gi­nea uni­ta­ră es­te per­fect coor­do­na­tă.

Pen­tru o mai bu­nă co­mu­ni­u­ne cu natura, ar­hi­te­cții au mi­zat nu doar pe su­pra­fețe vi­tra­te ge­ne­roa­se, ci și pe ma­te­ria­le și cu­lori in­spi­ra­te din na­tu­ră, fă­ră ca de­sig­nul ac­tual să ai­bă de su­fe­rit.

Do­uă din­tre la­tu­ri­le dor­mi­to­ru­lui pen­tru oas­peți sunt în între­gi­me din sti­clă, pen­tru ca pri­ve­liștea să poa­tă fi ad­mi­ra­tă. Un alt avan­taj îl re­pre­zin­tă fap­tul că se află la etaj.

Alei­le ce încon­joa­ră vi­lă sunt din be­ton am­pren­tat, co­lo­rat dis­cret în ma­să. Acest tip de alei se po­tri­vesc per­fect în com­pa­nia unei con­stru­cții mo­der­ne.

Jo­cul de li­nii de la ex­te­ri­or es­te dis­cret evi­de­nțiat prin cro­ma­ti­ca con­tras­tan­tă, ce punc­te­a­ză zo­ne­le de re­fe­ri­nță ale fața­de­lor. Pla­că­ri­le vo­lu­me­tri­ce scot și ele în evi­de­nță anu­mi­te po­rți­uni ale con­stru­cți­ei. Pei­sa­giștii au res­pec­tat con­cep­tul mi­ni­ma­list al proi­ec­tu­lui și au ales să îmbra­ce între­a­ga pro­pri­e­ta­te cu ga­zon sim­plu, cu fi­rul scurt.

Cli­ma blândădin Fos­sa­no a in­flue­nțat ale­ge­rea fi­ni­sa­je­lor și a do­tă­ri­lor ex­te­ri­oa­re, în sen­sul că apa plu­via­lă es­te pre­lua­tă de un sis­tem mas­cat de jghe­a­buri și tran­sfe­ra­tă în ri­glo­le­le încas­tra­te în alei. NOIEMBRIE 2018 /

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.