Cum amenajezi un dor­mi­tor XXL

Da­că dis­pui de o ca­me­ră de di­men­si­uni mari, dă frâu li­ber ima­gi­nați­ei și cre­e­a­ză un de­cor ine­dit și atrac­tiv. Cui acor­zi ro­lul prin­ci­pal?

Casa Lux - - Sumar -

Pot fi do­uă ele­men­te no­mi­na­li­za­te la ro­lul prin­ci­pal: cu­lo­ri­le și mo­bi­li­e­rul – nu nea­pă­rat (doar) prin de­sign, ci și prin mo­da­li­ta­tea de am­pla­sa­re. Să le luăm pe rând. La ca­pi­to­lul fi­ni­sa­je, joa­că-te cu ele­men­te­le ge­o­me­tri­ce și cu­lo­ri­le. Nu vor­bim aici de un ta­pet cu pat­tern, ci de mo­da­li­ta­tea în ca­re aplici vop­se­aua. Ale­ge do­uă nua­nțe cal­de, con­tras­tan­te și ală­tu­ră-le într-un ine­dit joc, așa cum o ara­tă ima­gi­ni­le noas­tre. Pen­tru a pon­de­ra de­co­rul, es­te im­por­tant ca o vop­sea al­bă să își fa­că și ea pre­ze­nța în acest con­text ge­o­me­tric. Pen­tru par­do­se­a­lă, o cu­loa­re neu­tră es­te ce­ea ce îi tre­bu­ie dor­mi­to­ru­lui. La rândul lui in­tră în sce­nă mo­bi­li­e­rul, în speță pa­tul, pe ca­re îl scoți în evi­de­nță pla­sându-l nu aproa­pe li­pit de perete, cum se prac­ti­că în ma­jo­ri­ta­tea ca­zu­ri­lor, ci lă­sând spațiu de tre­ce­re. Ori­en­te­a­ză-te că­tre un mo­del cu o tă­blie spe­cia­lă sau că­tre unul sim­plu, dar cu acel „ce­va“pe ca­re îl cău­tăm atunci când fa­cem o achi­ziție. Se re­co­man­dă un pat alb sau într-o cu­loa­re pon­de­ra­tă, des­chi­să, pen­tru a nu încăr­ca de­co­rul. Acce­so­ri­za­rea lui poa­te fi fă­cu­tă cu per­ne de­co­ra­ti­ve în nua­nțe re­gă­si­te la ni­ve­lul pe­reți­lor. Și cum spați­ul îți per­mi­te, vi­no în com­ple­ta­rea pa­tu­lui cu un fo­to­liu XXL con­for­ta­bil, în ca­re să te afun­zi ci­tind car­tea pre­fe­ra­tă. Es­te o pi­e­să nu foar­te des întâlni­tă într-un dor­mi­tor. ■

Un corp de ilu­mi­nat cu de­sign in­dus­trial es­te o ale­ge­re per­fec­tă într-un de­cor ce vrea să ia­să în evi­de­nță prin ori­gi­na­li­ta­te./ NOIEMBRIE 2018

Plan­te­le nu tre­bu­ie să lip­se­as­că din­tr-un ca­dru fresh, iar atunci când dis­pui de un spațiu ma­re, ai avan­ta­jul că poți ale­ge plan­te pe mă­su­ra aces­tu­ia.

Do­uă mă­suțe de di­men­si­uni di­fe­ri­te, una în com­ple­ta­rea ce­lei­lal­te, vor acom­pa­nia fru­mos pa­tul, în lo­cul unor cla­si­ce nop­ti­e­re.

Pa­tul din ima­gi­ne apa­rți­ne bran­du­lui Bo­nal­do și se nu­mește Ke­no­bi. Are ta­pițe­rie tex­ti­lă și poa­te fi cum­pă­rat de la ma­ga­zi­nul Ro­ve­re Mo­bi­li. Preț la ce­re­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.