Purism ex­trem și contraste jucate

O ese­nță a ele­ga­nței în baie, so­bră și im­pu­nă­toa­re, poți obți­ne cu foar­te puți­ne nua­nțe și in­ter­venții sti­lis­ti­ce. Su­pra­fețe­le neu­tre uni­ta­re și obi­ec­te­le sa­ni­ta­re mari cu for­me ro­tun­ji­te sunt punc­tul de ple­ca­re.

Casa Lux - - Sumar -

Ne­grul, al­bul și nua­nțe­le de­ri­va­te pot pă­rea reci, dar ele sunt în ace­lași timp un sim­bol al ele­ga­nței. Acest ul­tim atri­but va fi atașat și băii ta­le da­că îndrăz­nești să duci pu­ris­mul la for­me de ex­pre­sie avan­sa­te. Nu ezi­ta să sim­pli­fici la ma­xi­mum cro­ma­ti­ca, mai ales da­că ai un spațiu vi­trat ex­tins, prin ca­re de­co­rul na­tu­rii va fi me­reu vibrant și schim­bă­tor. Într-o astfel de ame­na­ja­re ești me­reu pe un cu­loar îngust de acți­u­ne, de ace­ea cheia reuși­tei es­te un do­zaj bi­ne ales. Ale­ge nua­nțe de an­tra­cit-des­chis și gri în lo­cul ce­lor apro­pia­te de ne­gru, cau­tă fi­ni­sa­je sa­ti­na­te, ca­re să re­flec­te lu­mi­na na­tu­ra­lă și să ac­cen­tue­ze per­ce­pția de spațiu mai larg, opte­a­ză even­tual pen­tru o par­do­se­a­lă „tur­na­tă“, fă­ră ros­turi și îmbi­nări. Fun­da­lul ul­tra­neu­tru și cu tușe mas­cu­li­ne re­pre­zin­tă lo­cul ide­al pen­tru obi­ec­te sa­ni­ta­re cu for­me fin ro­tun­ji­te. Nu alu­ne­ca în ce­a­lal­tă ex­tre­mă, dar pri­vi­le­gia­ză că­zi­le și la­voa­re­le fă­ră mu­chii, cu li­nii sub­til cur­ba­te. Pen­tru a in­tro­du­ce mici pe­te de cu­loa­re, ai la dis­po­ziție ro­bi­ne­te au­rii ori ară­mii sau lăm­pi cu fi­ni­sa­je glam dis­cre­te. ■

Îmblânzeștede­co­rul mai so­bru cu ac­cen­te glam. O va­rian­tă ar fi să ale­gi ro­bi­ne­te cu fi­ni­sa­je au­rii sau ară­mii.

Dis­tri­bu­ie obi­ec­te­le sa­ni­ta­re mari ca pe o sce­nă și ofe­ră-le chiar ro­lu­ri­le prin­ci­pa­le. Nu ezi­ta să pla­se­zi ca­da și la­voa­re­le în po­ziții cen­tra­le sau de­par­te de perete. Vor con­feri un aer ine­dit de­co­ru­lui și-ți vor lă­sa și mult loc de de­pla­sa­re în jur.

Într-o astfel de ame­na­ja­re învi­o­re­a­ză at­mos­fe­ra cu un for­mat rotunjit și ar­mo­ni­os al obi­ec­te­lor sa­ni­ta­re mari. Poți gă­si nu­me­roa­se ase­me­nea mo­de­le, cu li­nii ce amin­tesc de au­to­mo­bi­le­le de lux, în por­to­fo­li­ul bran­du­lui Kal­de­wei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.