imm es­te epicentrul tendințelor în de­sign

Es­te o opor­tu­ni­ta­te spe­cia­lă să te pui la cu­rent cu tot ce înse­am­nă no­u­tăți din do­me­ni­ul de­sig­nu­lui in­te­ri­or la târgul imm, ce se va des­fășu­ra în pe­ri­oa­da 14-20 ia­nua­rie 2019, la Köln. Cre­a­tori ce­le­bri și bran­duri de top își vor pre­zen­ta aici noi­le co­le­cț

Casa Lux - - Sumar -

De cu­rând am par­ti­ci­pat la con­fe­ri­nța de pre­să or­ga­ni­za­tă de Ko­el­nmes­se, ce pre­ce­dă târgul imm, pri­mul eveni­ment de an­ver­gu­ră din 2019. Ca și în cei­la­lți ani, ten­di­nțe­le sunt reu­ni­te în se­cți­u­nea „Das Haus“, ce va aco­peri o su­pra­față de 180 mp, din mij­lo­cul unei arii nu­mi­te Pu­re Edi­ti­ons. Es­te un con­cept ex­pe­ri­men­tal și in­te­rac­tiv, des­ti­nat vi­zi­ta­to­ri­lor și de­sig­ne­ri­lor de­o­po­tri­vă, un­de aceștia pot des­co­peri prac­tic și apro­fun­da exi­ge­nțe­le es­te­ti­ce și fun­cți­o­na­le ale unei lo­cu­i­nțe în pe­ri­oa­da ur­mă­toa­re. Invi­tații de onoa­re ai aces­tei ediții sunt de­sig­ne­rii Ka­te și Jo­el Booy, de la Stu­dio Tru­ly Tru­ly, ca­re ne-au ex­pli­cat în pre­mi­e­ră că un că­min la mo­dă tre­bu­ie să fie cât mai cre­a­tiv con­tu­rat, să dea sen­zația de li­ber­ta­te și să fie pig­men­tat cu ac­cen­te pli­ne de mis­ter. O ate­nție de­o­se­bi­tă tre­bu­ie acor­da­tă ca­li­tății ma­te­ria­le­lor și as­pec­tu­lui tex­tu­ri­lor. Un alt punct de ma­xim in­te­res va fi „Bu­că­tă­ria vi­i­to­ru­lui“, afla­tă sub egi­da Li­vin­gkit­chen, ce va ocu­pa la ur­mă­toa­rea ediție a târgu­lui 160 mp și ca­re poar­tă sem­nă­tu­ra ce­le­bru­lui de­sig­ner ar­gen­ti­nian, sta­bi­lit în Elveția, Alfre­do Häber­li. Aces­ta mi­ze­a­ză pe li­nii pu­ter­ni­ce, bi­ne de­fi­ni­te, pe ma­te­ria­le și teh­no­lo­gii cu per­so­na­li­ta­te, ca­re tran­sfor­mă ori­ce bu­că­tă­rie într-un spațiu po­tri­vit pen­tru in­te­ra­cți­uni so­cia­le, nu doar pen­tru ac­ti­vi­tăți cas­ni­ce. Es­te obli­ga­to­riu, așa­dar, să înce­pi anul cu acest târg bi­fat în agen­dă, pen­tru a fi la cu­rent cu tot ce­ea ce es­te nou în de­sig­nul in­te­ri­or in­ter­nați­o­nal! ■

„Das Haus“în 2019 va fi un spațiu ae­ri­sit, în ca­re emoți­i­le vor ghi­da ale­ge­ri­le din am­bi­ent. De­sig­nul mo­bi­li­e­ru­lui es­te pla­sat un­de­va între ar­tă și fun­cți­o­na­li­ta­te.

Ka­te și Jo­el Booy sunt cu­plul de de­sig­neri aus­tra­li­eni ca­re for­me­a­ză echi­pa Tru­ly Tru­ly și ca­re vor con­tu­ra con­cep­tul „Das Haus“sub slo­ga­nul „Li­ving by Moods“. www.stu­di­o­tru­ly­tru­ly.com

De­sig­ne­rul Alfre­do Häber­li a pre­zen­tat pro­pria vi­zi­u­ne des­pre bu­că­tă­ria vi­i­to­ru­lui. For­me­le cu o cla­ri­ta­te fra­pan­tă și li­ni­i­le fer­me vor do­mi­na co­le­cți­i­le de mo­bi­li­er pen­tru bu­că­tă­rie în 2019.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.