Ca­re sunt trendurile anunțate la Cersaie

În pe­ri­oa­da 23-28 sep­tem­brie a avut loc la Bo­log­na (Ita­lia) ediția 2018 a ce­le­bru­lui târg des­ti­nat fi­ni­sa­je­lor și do­tă­ri­lor sa­ni­ta­re pen­tru baie, Cersaie. Aces­ta es­te cel mai ma­re târg de pro­fil din Eu­ro­pa, un­de sunt anunțate ten­di­nțe­le mo­men­tu­lui.

Casa Lux - - Sumar -

Au fost cinci zi­le în ca­re pes­te 870 de com­pa­nii in­ter­nați­o­na­le s-au întâlnit cu ar­hi­te­cți, de­sig­neri, an­tre­pre­nori și co­mer­cia­nți cu amă­nun­tul într-un im­pre­si­o­nant spațiu de ex­po­ziție, ce s-a des­fășu­rat pe 156.000 mp. Pes­te 111.000 de vi­zi­ta­tori și 920 de jur­na­liști din între­a­ga lu­me s-au reu­nit la acest spec­ta­col unic al fi­ni­sa­je­lor ce­ra­mi­ce și do­tă­ri­lor pen­tru baie, pe ca­re Cersaie îl ofe­ră într-un mod ma­gis­tral an de an. Cu spri­ji­nul ICE – Age­nția Ita­lia­nă pen­tru Co­me­rț Ex­te­ri­or la Bu­cu­rești, am avut oca­zia să par­ti­ci­păm și noi la acest im­por­tant eveni­ment și astfel vă anu­nțăm că es­te anul plă­ci­lor ce­ra­mi­ce mari. De ase­me­nea, se poar­tă su­pra­fețe­le oxi­da­te, mar­mu­ra sau efec­tul de mar­mu­ră aso­ciat cu me­ta­lul, im­pri­meu­ri­le din na­tu­ră, cu­lo­ri­le ver­de și al­bas­tru. Am fă­cut o se­le­cție a uno­ra din­tre ce­le mai apre­cia­te lan­sări de la cea de-a 36-a ediție Cersaie, pen­tru a-ți fa­ce o idee cla­ră des­pre trendurile în ma­te­rie de fi­ni­sa­je și dotări sa­ni­ta­re pen­tru baie. ■

Cu oca­zia Cersaie2018 au fost or­ga­ni­za­te im­por­tan­te eveni­men­te de pro­fil, la ca­re au par­ti­ci­pat per­so­na­li­tăți din do­me­niu. Unul din­tre eveni­men­te a fost ex­po­ziția The So­und of De­sign, de­di­ca­tă ex­ce­le­nței sti­lu­lui ita­lian. Co­le­cția Ca­va pre­zin­tă fi­ni­sa­je cu vena­turi cu efec­te spe­cia­le, dar și plăci de­co­ra­ti­ve și mo­zaic con­ce­pu­te pen­tru ori­ce spațiu. www.val­le­lun­ga­cer.it

De Cas­tel­li a pro­pus „Ver­ti­cal gre­en”( fi­ni­sa­je din cu­pru ce imi­tă frun­ze­le de viță-de-vie), ca un pei­saj pi­to­resc de toam­nă. www.de­cas­tel­li.it

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.