Povești arabe și ar­hi­tec­tu­ră vizionară

Mon­drian Do­ha es­te un zgârie-nori cu 24 de eta­je, ca­re găz­du­i­ește lo­cu­i­nțe pri­va­te și un ho­tel de lux cu 270 de ca­me­re și apar­ta­men­te. Având o si­lue­tă ase­mă­nă­toa­re unui uliu, es­te o bi­ju­te­rie ar­hi­tec­tu­ra­lă. In­te­ri­o­rul cre­at de Mar­cel Wan­ders nu es­te mai p

Casa Lux - - Sumar - TEXT: CRIS­TI­NA STOI­CA FOTO: RO­BER­TO LEONI

Mar­cel Wan­ders des­crie Mon­drian Do­ha ca pe o po­ves­te ulu­i­toa­re ce se des­fășoa­ră în fi­e­ca­re co­lțișor al clă­di­rii, adău­ga­tă cel mai re­cent la­nțu­lui de zgârie-nori din ca­pi­ta­la Qa­ta­ru­lui. Sti­lul tra­diți­o­nal lo­cal fu­zi­o­nea­ză cu cel con­tem­po­ran, pus în va­loa­re de ma­te­ria­le și teh­nici de lu­cru mo­der­ne. Fi­e­ca­re spațiu are pro­pria iden­ti­ta­te și încor­po­re­a­ză pi­e­se de mo­bi­li­er uni­ce. O atra­cție o re­pre­zin­tă și res­tau­ran­te­le de lux, prin­tre ca­re și CUT, ce apa­rți­ne cu­nos­cu­tu­lui chef Wol­fgang Puck. ■

În spec­ta­cu­lo­sul hol al ho­te­lu­lui se află co­fe­tă­ria Mag­no­lia, un brand ori­gi­nar din New York și de­venit fai­mos în toa­tă lu­mea. Co­loa­ne­le su­pra­di­men­si­o­na­te au for­me or­ga­ni­ce.

Mo­zai­cul din zo­na lif­tu­ri­lor se com­pu­ne din mii de plă­cuțe re­a­li­za­te de FMG Fa­bric­ca Mar­mi e Gra­nit­ti. Ne­grul, au­ri­ul și al­bas­trul sunt cu­lo­ri­le do­mi­nan­te.

În lob­by, co­loa­ne­le gi­gan­ti­ce sunt de­co­ra­te cu ouă au­ri­te. Par­do­se­a­la es­te al­că­tu­i­tă din plăci cu pat­tern flo­ral alb-ne­gru, cre­a­te de SWA.

Intra­rea ho­te­lu­lui ara­tă ca un ci­oc al unei pă­sări de pra­dă, iar ba­za clă­di­rii es­te aco­pe­ri­tă cu o struc­tu­ră ase­mă­nă­toa­re unui cu­ib de pă­sări.

La par­ter se află sa­la de bal Moon­sto­ne, ca­re mă­soa­ră 2.000 mp. Do­tat cu teh­no­lo­gie de ul­ti­mă oră, spați­ul se poa­te adap­ta ori­că­rei oca­zii.

Si­tuat la eta­jul 23, apar­ta­men­tul pen­tho­u­se, des­fășu­rat pe do­uă eta­je, es­te inspi­rat din ve­chi­le povești arabe. Abor­da­rea es­te­ti­că însă es­te una con­tem­po­ra­nă.

Unul din­tre pe­reții băii din pen­tho­u­se es­te pla­cat în între­gi­me cu mo­zaic re­a­li­zat de FMG Fab­bri­ca Mar­mi e Gra­nit­ti, ce apa­rți­ne de Iris Ce­ra­mi­ca Gro­up.

Opal Su­i­te se com­pu­ne din pa­tru ca­me­re lu­xoa­se, pli­ne de oglin­zi și can­de­la­bre din cris­tal. În ima­gi­ne se ve­de dor­mi­to­rul ma­tri­mo­nial cu pa­tul încon­ju­rat de un bal­da­chin im­po­zant.

Con­tras­tul alb-ne­gru, ușa din sti­clă a ca­bi­nei de duș și su­pra­fețe­le lu­ci­oa­se con­fe­ră o no­tă elegantă băii din Stu­dio Su­i­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.