TOP 3 DE­SIGN

Casa Lux - - Editorial -

1. SCRIBE es­te o cre­ație de­li­ca­tă a lui Gi­u­sep­pe Ba­vu­so pen­tru bran­dul Ali­var (www.ali­var.com). Pi­e­sa fa­ce par­te din co­le­cția Ho­me Pro­ject și es­te o tran­sfi­gu­ra­re con­tem­po­ra­nă a unui ele­ment de le­gă­tu­ră între amin­tiri și ne­voia ac­tua­lă de li­niște. Lem­nul fin șle­fu­it con­fe­ră bi­ro­u­lui o căl­du­ră apar­te și un ro­man­tism sub­til.

2. LAN es­te in­vi­tația la calm și la re­la­xa­re pe ca­re bran­dul Gan Rugs (www.gan-rugs.com) o lan­se­a­ză tu­tu­ror ce­lor ca­re apre­cia­ză va­loa­rea es­te­ti­că a unor pi­e­se cus­to­mi­za­te. Împreu­nă cu de­sig­ne­rii chi­ne­zi de la Neri&hu a lan­sat o între­a­gă se­rie de obi­ec­te de mic mo­bi­li­er, co­voa­re și ac­ce­so­rii pen­tru ca­să, in­spi­ra­te din spi­ri­tul zen al po­poa­re­lor din Asia.

3. IVORY pa­re că le­vi­te­a­ză și îți ofe­ră un amal­gam de per­ce­pții sur­prin­ză­toa­re. În pri­mul rând, pri­vi­rea es­te atra­să de par­tea fron­ta­lă de­co­ra­tă în re­li­ef, ca­re ex­ce­le­a­ză și la ni­vel tac­til, căci es­te re­a­li­za­tă din lemn exo­tic de ta­ku­la în com­bi­nație cu ala­mă lă­cu­i­tă ori pe­ria­tă. Com­bi­nația de li­nii cur­be și de ca­se­te ale­a­to­riu pla­sa­te îi con­fe­ră un plus de mis­ter. Co­mo­da es­te de la Insa­ne Lu­xu­ry (https://insa­ne.lu­xu­ry).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.