Cum­pă­ră­turi on­li­ne

Casa Lux - - Evenimente -

Pi­e­sa­mea.ro es­te ma­ga­zi­nul on­li­ne cu pes­te 60.000 de co­duri de pro­du­se pe stoc, pi­e­se pen­tru cen­tra­le ter­mi­ce și alte­le din do­me­ni­ul încăl­zi­rii. Be­ne­fi­ci­ind de o ga­mă foar­te bo­ga­tă de pro­du­se, acest ma­ga­zin on­li­ne ges­ti­o­nea­ză in­for­mații des­pre pes­te 700.000 de co­duri de pi­e­se de schimb pen­tru cen­tra­le. Fie că vă in­sta­lați o cen­tra­lă ter­mi­că sau un întreg sis­tem de încăl­zi­re, pe si­te-ul pi­e­sa­mea.ro veți gă­si prețuri mici, mii de pro­du­se pe stoc, toa­te de o ca­li­ta­te su­pe­ri­oa­ră, și o echi­pă se­ri­oa­să, pro­fe­si­o­nis­tă de ser­vi­ce. Cen­tra­le, boi­le­re elec­tri­ce, aer con­diți­o­nat, so­luții chi­mi­ce și ac­ce­so­rii de eva­cua­re – toa­te aces­tea sunt dis­po­ni­bi­le pe si­te-ul pi­e­sa­mea.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.