Reglează umi­di­ta­tea în ca­să

Casa Lux - - Evenimente -

Oda­tă cu veni­rea ano­tim­pu­lui re­ce, mu­lți din­tre noi se con­frun­tă, aca­să ori la bi­rou, cu pro­ble­ma ae­ru­lui mult prea „us­cat”. Un astfel de me­diu es­te pro­pi­ce dez­vol­tă­rii aler­gi­i­lor sau cre­e­a­ză un in­tens dis­con­fort res­pi­ra­tor și chiar obo­se­a­lă fi­zi­că și psi­hi­că. Stu­di­i­le ara­tă că ni­ve­lul op­tim de umi­di­ta­te va­ria­ză între 40 și 60%, dar acest in­ter­val es­te greu de păs­trat într-o ca­să. Exis­tă însă o so­luție in­te­li­gen­tă ca­re reglează co­rect și în mod au­to­mat ni­ve­lul de umi­di­ta­te in­te­ri­oa­ră: pu­ri­fi­ca­to­rul SHARP cu umi­di­fi­ca­re cu Plas­ma­clus­te­ri­on. Acest apa­rat umi­di­fi­că ae­rul și ge­ne­re­a­ză ioni po­zi­ti­vi și ne­ga­ti­vi, ca­re des­com­pun mo­le­cu­le­le res­pon­sa­bi­le cu mi­ro­su­ri­le ne­plă­cu­te. De ase­me­nea, inac­ti­ve­a­ză și dis­tru­ge bac­te­ri­i­le, mu­ce­gai­ul, vi­ru­su­ri­le sau aca­ri­e­nii. Dis­po­zi­ti­ve­le de la Sharp pot fi ale­se în fun­cție de su­pra­fața pen­tru ca­re do­rim să le uti­li­zăm. De exem­plu, mo­de­lul de top KC-D60EUW es­te op­tim pen­tru 50 mp. De reți­nut și că apa­ra­tul are sen­zori de mișca­re, de praf, de lu­mi­no­zi­ta­te și de mi­ros, iar îngri­ji­te co­rect, fil­tre­le pu­ri­fi­ca­to­ru­lui pot avea o du­ra­tă de viață de până la 10 ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.