Cen­tra­lă ter­mi­că în con­den­sa­re

Casa Lux - - Evenimente -

Având ca obi­ec­tiv dez­vol­ta­rea pe piața sis­te­me­lor des­ti­na­te încăl­zi­rii și pro­du­ce­rii de apă cal­dă me­na­ja­ră, Dai­kin își com­ple­te­a­ză por­to­fo­li­ul de pro­du­se cu pri­ma cen­tra­lă ter­mi­că mu­ra­lă în con­den­sa­re. Con­ce­pu­tă și proi­ec­ta­tă în to­ta­li­ta­te de pro­du­că­to­rul ja­po­nez, ace­as­ta res­pec­tă prin­ci­pi­i­le ino­va­toa­re spe­ci­fi­ce pro­du­se­lor Dai­kin, îmbi­nând teh­no­lo­gia mo­der­nă, con­tro­lul in­te­li­gent și de­sig­nul con­tem­po­ran pen­tru a asi­gu­ra încăl­zi­re și apă cal­dă me­na­je­ră în cel mai efi­ci­ent mod. Cea mai mi­că cen­tra­lă mu­ra­lă din lu­me se in­te­gre­a­ză per­fect chiar și în ce­le mai res­trânse spații, poa­te fi con­tro­la­tă fa­cil de pe smar­tpho­ne sau ta­ble­tă prin in­ter­me­di­ul apli­cați­ei Dai­kin On­li­ne Con­trol He­a­ting și a fost pre­mia­tă la do­uă din­tre ce­le mai pres­ti­gi­oa­se com­pe­tiții de de­sign din lu­me, obți­nând pre­mi­i­le De­sign IF 2018 și Red­dot Pro­duct De­sign Award 2018. No­ul pro­dus es­te dis­po­ni­bil prin in­ter­me­di­ul fir­mei Amber Te­chno­lo­gi­es, ca­re are o vas­tă ex­pe­ri­e­nță atât în co­mer­cia­li­za­rea, cât și în asis­te­nța teh­ni­că, pu­ne­rea în fun­cți­u­ne, men­te­na­nța și ser­vi­ceul în pe­ri­oa­da de ga­ra­nție și pos­tga­ra­nție. www.am­be­ron­li­ne.ro; te­le­fon: 021.310.10.10.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.