Show­room de ar­tă și de­sign

Casa Lux - - Evenimente -

Nu­me­roși de­sig­neri, ar­hi­te­cți și ar­tiști plas­tici, ală­turi de di­plo­mați, cu­nos­cuți oa­meni de afa­ceri, ve­de­te din zo­na show­bi­zu­lui și me­dia au fost pre­zen­ţi pe da­ta de 27 sep­tem­brie la eveni­men­tul fes­tiv de re­lan­sa­re a bran­du­lui Exo­ti­que şi de ani­ver­sa­re a 15 ani de exis­ten­ţă pe pia­ţa ro­mâneas­că. Alteța Sa Re­ga­lă Prin­ci­pe­sa Ma­ria a Ro­mâni­ei şi Andrew Pop­per, Şe­ful Ca­sei Re­ga­le a Ro­mâni­ei, au fost invi­tații de onoa­re, ală­turi de îna­lți di­plo­mați, am­ba­sa­do­rul Emil Va­si­liu, con­su­lul ono­ri­fic Ge­or­ge Să­vu­i­că, pre­cum și re­pu­tați pro­fe­sori uni­ver­si­tari, me­dici, avo­cați, re­gi­zori, sculp­tori, pic­tori și ac­tori. Pu­şa Hack, fon­da­to­rul Exo­ti­que, a pre­zen­tat ofer­ta show­roo­mu­lui pen­tru de­sig­neri, ar­hi­tec­ţi, dez­vol­ta­tori, pre­cum şi pen­tru cei ca­re do­resc să îşi ame­na­je­ze şi per­so­na­li­ze­ze lo­cu­in­ţa într-un stil exo­tic ur­ban. Pi­e­se­le de mo­bi­li­er din lemn ma­siv re­a­li­za­te ma­nual, de ori­gi­ne asia­ti­că, au fost în cen­trul aten­ţi­ei. Aces­te pi­e­se au fost rein­ter­pre­ta­te de că­tre fur­ni­zori şi adu­se spre un stil con­tem­po­ran, pu­tând fi înca­dra­te şi într-un de­cor am­bi­en­tal în stil in­dus­trial.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.