DES­PRE APARTAMENT

Casa Lux - - Case&idei -

Un­de se află: într-o zo­nă cen­tra­lă, bi­ne co­ta­tă, a orașu­lui Bu­cu­rești

Su­pra­față: 76 mp uti­li – o bu­că­tă­rie (12 mp), un li­ving (22 mp), un dor­mi­tor (13 mp), o baie (4 mp) și su­pra­fețe adia­cen­te

Tip de in­ves­tiție: apar­ta­men­tul es­te moște­ni­re de fa­mi­lie și a fost re­no­vat și re­a­me­na­jat în ve­de­rea închi­ri­e­rii în re­gim ho­te­li­er.

Co­la­bo­ra­rea ar­hi­tect-pro­pri­e­tar: atunci când be­ne­fi­cia­rul și ar­hi­tec­tul au ace­e­ași vârstă și un bac­kgro­und si­mi­lar, de ce­le mai mul­te ori lu­cru­ri­le vin de la si­ne, du­pă cum ne-a spus Mi­hail Ne­a­gu.

Pro­vo­cări: au fost anu­mi­te ine­xac­ti­tăți ale con­struc­to­ru­lui, dar au fost tre­cu­te de ar­hi­tect la lu­cruri nor­ma­le, uzua­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.