UN LI­VING CA O OAZĂ DE LI­NIȘTE

Cau­tă o ca­na­pea ca­re să ofe­re aproa­pe to­tul pen­tru o șe­de­re cât mai înde­lun­ga­tă în li­ving. Pla­se­az-o în cen­trul ate­nți­ei și ofe­ră-i com­pa­nia unor per­ne mari, a unei mă­suțe slim, to­tul într-un de­cor lu­mi­nos și dis­cret.

Casa Lux - - Case&idei -

Ca­me­ra prin­ci­pa­lă a ca­sei es­te lo­cul un­de ne re­la­xăm la sfârși­tul unei zi­le obo­si­toa­re. Pen­tru a avea par­te de con­fort ma­xim, li­vin­gul tre­bu­ie ame­na­jat co­res­pun­ză­tor. Ia­tă câte­va su­ges­tii! Pu­ne în cen­trul ate­nți­ei și al încă­pe­rii o ca­na­pea ca­re poa­te oferi cât mai mult. Îți su­ge­răm un mo­del com­po­zit, ce in­clu­de su­pra­fețe tip so­fa, day­bed, even­tual spații de de­po­zi­ta­re și mă­suțe. Având o in­su­lă de re­la­xa­re all in­clu­si­ve, vei de­ga­ja o ma­re par­te a spați­u­lui din li­ving. Acest lu­cru nu va fi util doar pen­tru a înlesni de­pla­să­ri­le în zo­nă, ci și pen­tru a fa­ce loc unor sal­te­le, nea­pă­rat cu su­pra­fețe de­co­ra­ti­ve, sau unor per­ne mari. Vor fi lo­curi pre­fe­ra­te pen­tru re­paus și sunt ușor de pla­sat ori­un­de do­rești, în fun­cție de pri­ve­liște și de sta­rea de spi­rit. Nu încăr­ca de­co­rul, mi­ze­a­ză pe su­pra­fețe vi­tra­te mari, plan­te na­tu­ra­le, cu­lori dis­cre­te și neu­tre în fun­dal. ■

Nu încăr­ca spați­ul din ju­rul ca­na­pe­lei cu fo­to­lii, scau­ne sau ban­che­te. Ale­ge per­ne de mari di­men­si­uni sau mici sal­te­le gon­fla­bi­le/plia­bi­le, ușor de de­pla­sat și de­po­zi­tat.

Co­le­cțiaTa­ma Li­ving, de la Wal­ter Knoll (www.wal­ter­knoll.de), se pre­zin­tă ca o or­ches­tră a că­rei prim-so­lis­tă e ca­na­pe­aua mul­ti­fun­cți­o­na­lă.Ofe­ră spații va­ria­te pen­tru re­la­xa­re și tai­fas și încor­po­re­a­ză o mă­suță cu spațiu po­tri­vit pen­tru a sa­vu­ra o bău­tu­ră sau pen­tru a așe­za ta­ble­ta ori re­vis­ta pre­fe­ra­tă. În ci­u­da di­men­si­u­ni­lor ge­ne­roa­se, nu pa­re un obi­ect ma­siv, grație ge­o­me­tri­ei ei va­ria­te.

Pu­ne ide­ea de re­la­xa­re pe pri­mul plan în li­ving și cau­tă so­luții ase­mă­nă­toa­re ce­lor de pe pla­jă sau din gră­di­nă. O sal­tea gon­fla­bi­lă nu es­te de­loc ne­po­tri­vi­tă în con­text da­că ale­gi un mo­del cu ta­pițe­rie șic.

Evi­tă pe cât po­si­bil pi­e­se­le de mo­bi­li­er ma­si­ve și cre­e­a­ză un fun­dal dis­cret cu mici pe­te de cu­loa­re. La ne­voie, ale­ge for­mu­la de du­la­puri și vi­tri­ne încor­po­ra­te și pi­e­se de mo­bi­li­er slim.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.