Ener­gii po­zi­ti­ve într-un de­cor fresh

Casa Lux - - Sumar - TEXT: MARIANA NICOLAE FOTO: ANDREI TUDORAN

Este o plă­ce­re să des­co­peri po­vești de ame­na­ja­re cu fi­nal fe­ri­cit atât pen­tru be­ne­fi­ciari, cât și pen­tru echi­pa ca­re a im­ple­men­tat proi­ec­tul. Nu este un joc al ha­zar­du­lui, ci do­va­da că suc­ce­sul este ro­dul pro­fe­si­o­na­lis­mu­lui și al unei bu­ne co­mu­ni­cări.

Cu en­tu­ziasm am fost întâmpi­nați de echi­pa de ar­hi­te­cți și de­sig­neri de la Pu­re­mess De­sign să împăr­tășim pă­reri des­pre acest proi­ect de su­flet al lor. Încă de la înce­put ne­au măr­tu­ri­sit că a fost una din­tre ce­le mai fe­ri­ci­te co­la­bo­rări, de­oa­re­ce pro­pri­e­ta­rii au fost des­chiși, coo­pe­ra­nți și dis­puși să își asu­me toa­te ex­pe­ri­e­nțe­le, bu­ne ori re­le, ce vin ine­vi­ta­bil pe du­ra­ta unui proi­ect de ame­na­ja­re. Cei doi soți își do­re­au de ce­va vre­me să se mu­te într­o lo­cu­i­nță mai spați­oa­să, mai lu­mi­noa­să și, de­si­gur, con­for­ta­bi­lă. Din­tre toa­te va­rian­te­le pre­zen­ta­te ori vi­zi­o­na­te, acest duplex din New­town Re­si­den­ce i­a încântat cel mai mult, fi­ind atrași de po­ziția foar­te bu­nă a com­ple­xu­lui re­zi­de­nțial. Când au venit aici, au vi­zi­tat apar­ta­men­tul­mos­tră și au fost cu­ce­riți de am­bia­nța și po­te­nția­lul unei ast­fel de lo­cu­i­nțe, așa că au de­cis să­l cum­pe­re. Întâmpla­rea a fă­cut ca o cu­noști­nță (o ci­ti­toa­re a re­vis­tei noas­tre) să le re­co­man­de echi­pa Pu­re­mess De­sign, cu ca­re ea lu­cra­se la ame­na­ja­

rea pro­pri­ei lo­cu­i­nțe. A fost o ade­vă­ra­tă chi­mie între pro­pri­e­tari și echi­pa Pu­re-mess De­sign! Pri­mul pas pe ca­re l-au fă­cut a fost să de­co­per­te­ze întreg in­te­ri­o­rul și apoi să mon­te­ze, pes­te tot, un sis­tem elec­tric de încăl­zi­re în par­do­se­a­lă. Au fost adap­ta­te și îmbu­nă­tăți­te do­ze­le elec­tri­ce, ast­fel încât să su­sți­nă un con­sum mai ma­re de ener­gie. Din punct de ve­de­re al am­bi­en­tu­lui, s-a mers pe un stil con­tem­po­ran, crei­o­nat în nua­nțe lu­mi­noa­se și cu ac­cen­te de stil ca­re să adu­că no­ta ho­mey mult do­ri­tă. Zâmbe­te­le ce­lor im­pli­cați în proi­ect con­fir­mă re­zul­ta­tul. ■

Me­se­le de ca­fea sunt de la bran­dul Pe­dra­li. Au bla­tu­ri­le îmbră­ca­te în pi­e­le, de­co­ra­te ma­nual cu cu­să­turi la­te­ra­le. Prețul se­tu­lui a fost de 1.398 eu­ro.

Ca­na­pe­aua de un al­bas­truelec­tric a fost re­a­li­za­tă pe co­man­dă și a fost ta­pița­tă cu o ca­ti­fea ele­gan­tă. A cos­tat 2.618 eu­ro. Co­vo­rul este o cre­ație Da­re to Rug. Prețul lui este de 1.428 eu­ro.

Echi­pa Pu­re-mess De­sign: Ser­giu Ca­li­far, Cris­ti­na Sa­ri­on, Adi­na Gi­u­rea, Nae Răz­van Andrei și Andrei Argeșa­nuTel.: 0722.580.704 www.pu­re-mess.ro

Mo­bi­la­rea li­vin­gu­lui a fost fă­cu­tă în co­la­bo­ra­re cu Ma­vinni Mo­bi­li. Câte­va prețuri pen­tru pi­e­se­le din ace­as­tă zo­nă sunt: bi­bli­o­te­ca (3.094 eu­ro), fo­to­li­ul (952 eu­ro) și ban­che­te­le ce pot fi pla­sa­te sub bi­bli­o­te­că(1.059 eu­ro/buc).

Cor­pul de ilu­mi­nat este o pi­e­să fas­ci­nan­tă! Mo­de­lul Uni­ver­se este de la Qua­sar și a cos­tat 2.380 eu­ro la Dre­am Ho­me De­sign. Scau­ne­le de bar cu de­sign ac­tual sunt mo­del Sa­mi (393 eu­ro/buc.), de la bran­dul Pe­dra­li.

Ae­rul con­tem­po­ran al bu­că­tă­ri­ei este dat și de pla­că­ri­le ce­ra­mi­ce, de di­men­si­uni mari, ce au fost achi­ziți­o­na­te de la Inal­co și ca­re imi­tă per­fect da­le­le de mar­mu­ră na­tu­ra­lă.

Fe­tița este pa­si­o­na­tă de ba­let și de pa­ti­naj ar­tis­tic, iar acest lu­cru se re­mar­că din de­li­ca­tețea de­ta­li­i­lor ce com­pun de­co­rul ca­me­rei sa­le.

Pa­tul este un mo­del special, re­a­li­zat de Ma­vinni Mo­bi­li. A cos­tat 1.547 eu­ro și a fost ast­fel con­ce­put, încât sub el este pla­sa­tă o sal­tea pen­tru oas­peți.

Câte­va ac­cen­te glam dau stră­lu­ci­re aces­tei ca­me­re. Scau­nul este de la Kar­tell, iar lam­pa de bi­rou – de la Do­mi­ci­lio.

Baia fe­tiței de­bor­de­a­ză de ve­se­lie. Orna­men­te­le hai­oa­se sunt des­prin­se par­că din că­rți­le ei pre­fe­ra­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.