Proi­ect ro­mânesc pre­miat in­ter­nați­o­nal

Casa Lux - - Sumar - TEXT: GEORGIANA MITRAN FOTO: FOR­TY MA­NA­GE­MENT

Cea mai bu­nă dez­vol­ta­re re­zi­de­nția­lă imo­bi­lia­ră din Ro­mânia în 2017 la Eu­ro­pe­an Pro­per­ty Awar­ds și o me­nți­u­ne la Mi­pim Awar­ds 2017 (Can­nes) sunt do­uă pre­mii ca­re ates­tă va­loa­rea in­con­tes­ta­bi­lă a Cen­tral Dis­trict Cu­za 99, an­sam­blul din ca­re fa­ce par­te The Rib­bon Pen­tho­u­se.

Ne bu­cu­răm că pu­tem împăr­tăși cu voi acest suc­ces ro­mânesc in­ter­nați­o­nal, în spa­te­le că­ru­ia se află pro­fe­si­o­na­lis­mul lui Lu­cian Azoiței, an­tre­pre­no­rul Cen­tral Dis­trict Cu­za 99, cer­ti­fi­ca­tă clă­di­re ver­de. Unul din­tre ce­le mai spec­ta­cu­loa­se apar­ta­men­te ale an­sam­blu­lui este pen­tho­u­se-ul pe ca­re am ales să vi-l pre­zen­tăm, ca­re se dis­tin­ge prin ele­men­te ar­hi­tec­to­ni­ce spec­ta­cu­loa­se și fi­ni­sa­je pre­mi­um, cu to­tul spe­cia­le. Lu­cian ne spu­ne: „În The Rib­bon Pen­tho­u­se au fost im­ple­men­ta­te câte­va so­luții es­te­ti­ce în pre­mi­e­ră: șe­mi­neul de opt me­tri înă­lți­me, pla­că­ri­le aco­pe­ri­te cu foiță de ar­gint în com­bi­nație cu ze­bra­no, sca­ra re­a­li­za­tă din cris­tal, cli­ma­ti­za­rea per­fec­tă a li­vin­gu­lui, ce are un gol de 6,5 me­tri înă­lți­me, cu ori­en­ta­re sud etc.“Ame­na­ja­rea a du­rat un an, de­oa­re­ce au fost une­le ele­men­te im­po­si­bil de exe­cu­tat ra­pid, cum ar fi pla­că­ri­le per­so­na­li­za­te din Co­rian din dor­mi­to­rul ma­tri­mo­nial, foița de ar­gint, pic­tu­ri­le, pi­e­lea de ele­fant cu ca­re a fost fi­ni­sa­tă o par­te a pe­reți­lor. ■

Ma­jo­ri­ta­tea pi­e­se­lor de mo­bi­li­er din acest pen­tho­u­se au fost re­a­li­za­te la co­man­dă, fi­ind per­so­na­li­za­te du­pă pre­fe­ri­nțe­le pro­pri­e­ta­ru­lui.

Anu­mi­te ele­men­te din li­ving au fost achi­ziți­o­na­te din Ame­ri­ca sau ma­nu­fac­tu­ra­te lo­cal. Co­vo­rul este co­man­dat în Ger­ma­nia.

Ca­re este pro­fi­lul cli­en­tu­lui aces­tui pen­tho­u­se? Tânăr an­tre­pre­nor, cu un bu­si­ness sus­te­na­bil, ca­re este în cău­ta­rea unui pro­dus per­so­na­li­za­bil, special, per­fect, con­su­ma­tor de fru­mos și edu­cat.

Zo­na de sub sca­ră a fost de­co­ra­tă cu pi­e­tri­ce­le al­be, ce se între­ză­resc fru­mos de sub trep­te­le din cris­tal.

Grin­zi din lemn de­co­re­a­ză pa­rțial pla­fo­nul zo­nei de zi, pen­tru a spori far­me­cul ame­na­jă­rii.

În zo­na de zi se re­gă­sesc pi­e­se de la bran­duri ame­ri­ca­ne ce­le­bre, cum ar fi John Ri­chard sau Dre­xel He­ri­ta­ge. Sca­ra din cris­tal este o pre­ze­nță re­mar­ca­bi­lă.

Șe­mi­neul me­ta­lic sus­pen­dat este un ele­ment im­po­zant, de im­pact, ce con­fe­ră un aer apar­te in­te­ri­o­ru­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.