Tex­ti­le încântă­toa­re în prim-plan

Da­că îți plac schim­bă­ri­le în de­cor, în fun­cție de ano­timp sau de sta­rea de spi­rit, cel mai sim­plu le vei fa­ce cu aju­to­rul ma­te­ria­le­lor tex­ti­le. Dra­pe­rii noi, per­ne de­co­ra­ti­ve și chiar noi ta­pițe­rii la fo­to­lii, toa­te cu flori sau fruc­te im­pri­ma­te, sunt cât

Casa Lux - - Sumar -

Când na­tu­ra ofe­ră atâtea sur­se de in­spi­rație de­sig­ne­ri­lor și ar­tiști­lor, fii me­reu re­cep­tiv la su­ges­ti­i­le ei! Mo­ti­ve­le ve­ge­ta­le și flo­ra­le, cu­lo­ri­le na­tu­ra­le vii, fruc­te­le sti­li­za­te sunt ce­le ca­re, im­pri­ma­te pe tex­ti­le de calitate, re­pre­zin­tă cea mai ra­pi­dă ca­le pen­tru a învi­o­ra at­mos­fe­ra în ori­ce încă­pe­re. Mi­ze­a­ză pe tex­ti­le cu look fresh într-un li­ving de di­men­si­uni mai mici, în case cu aer re­tro și par­fum nostalgic. O poți fa­ce pe­ri­o­dic sau chiar se­zo­ni­er, cu tușe de cu­loa­re ex­pri­ma­te prin per­ne de­co­ra­ti­ve sau dra­pe­rii noi la înce­pu­tul se­zo­nu­lui re­ce, pen­tru a ate­nua ae­rul mo­ho­rât. Da­că este ne­voie, nu ezi­ta să schim­bi ta­pițe­ria fo­to­li­i­lor sau pe cea a pu­fu­ri­lor. Într-un ase­me­nea de­cor înve­se­lit, ghi­ve­ce­le mici și va­ze­le cu flori sunt pre­ze­nțe bi­ne-veni­te. În com­ple­ta­rea lor, pro­fi­tă de roa­de­le bo­ga­te ale toam­nei și pig­men­te­a­ză tem­po­rar de­co­rul cu ta­ve și bo­luri cu fruc­te (me­re, lă­mâi, gu­tui). ■

Fruc­te­le sti­li­za­te im­pri­ma­te pe tex­ti­le te fac să te si­mți ca într-o li­va­dă. Ta­pițe­ria fo­to­li­u­lui este re­a­li­za­tă din ma­te­rial tex­til mo­del Figs, co­le­cția Emma Brid­ge­wa­ter, brand San­der­son. Îl poți co­man­da la La Mai­son cu prețul de 404 lei/ml (lăți­me 140 cm).

Per­ne­le cu mo­ti­ve foar­te di­fe­ri­te învi­o­re­a­ză ime­diat ambi­en­tul. Ce­le din ima­gi­ne sunt aco­pe­ri­te cu ma­te­ria­le tex­ti­le de la San­der­son, dis­po­ni­bi­le prin La Mai­son.

Flori în mici ghi­ve­ce la fe­re­as­tră și fruc­te de­se­na­te pe ma­te­ria­lul dra­pe­ri­ei din apro­pi­e­re – ia­tă o com­bi­nație de suc­ces, pli­nă de na­tu­ra­lețe!

Pe fun­da­lul neu­tru for­mat de co­vo­rul din iu­tă se dis­tin­ge ime­diat un day­bed tapițat cu ma­te­rial tex­til Po­me­gra­na­te, de la San­der­son (preț: 465 lei/ml; lăți­me 140 cm), dis­po­ni­bil prin La Mai­son.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.