Ame­na­ja­re șic, ce spu­ne po­vești din tre­cut

Ne aflăm în Ploi­ești, într-o fru­moa­să ca­să re­cent con­stru­i­tă, a că­rei ame­na­ja­re este ase­me­nea unei fas­ci­nan­te că­lă­to­rii în timp, ca­re ne dez­vă­lu­ie trep­tat de­ta­lii mo­der­ne și cla­si­ce.

Casa Lux - - Sumar - TEXT: GEORGIANA MITRAN FOTO: MAGDALENA ANCU

To­tul este pus în sce­nă cu pa­si­u­ne și pro­fe­si­o­na­lism de că­tre Magdalena Ancu, ale că­rei lu­crări le-ați mai ad­mi­rat în pa­gi­ni­le re­vis­tei. De da­ta ace­as­ta este vor­ba des­pre ală­tu­ra­rea unor pi­e­se din lemn re­cu­pe­rat sau ne­fi­ni­sat de la Dial­ma Brown cu ele­men­te atent fi­ni­sa­te de la Can­tori și Ei­chhol­tz, pen­tru ca în fi­nal să avem „un eclec­tism plin de emoție și po­vești din tre­cut“, du­pă cum Magdalena Ancu avea să des­crie acest proi­ect fer­me­că­tor. Lu­cra­rea a fost pre­lua­tă în sta­di­ul de „la roșu“, iar co­la­bo­ra­rea de­sig­ner-pro­pri­e­tari a fost foar­te bu­nă. Magdalena își amin­tește: „Am co­mu­ni­cat mult și am as­cul­tat do­ri­nțe­le be­ne­fi­cia­ri­lor, ast­fel că am ajuns să îi cu­nosc și am reușit să in­te­grez în con­cept tot ce au vi­sat și mai mult de atât“. Fi­ind un șan­ti­er „la roșu“, au apă­rut și mul­te pro­vo­cări, cum ar fi ta­va­ne­le ca­se­ta­te din li­ving, di­ning, bi­bli­o­te­că, „de­se­na­te“de Magdalena. La re­a­li­za­rea aces­to­ra au lu­crat doi oa­meni timp de o lu­nă, având în ve­de­re com­ple­xi­ta­tea lu­cră­rii, iar în fi­nal to­tul a ieșit con­form pla­nu­lui. Pen­tru ace­as­tă ame­na­ja­re, ca­re s-a de­ru­lat pe par­cur­sul a no­uă luni, nu a fost sta­bi­lit un bu­get pre­cis, căci s-a pus foar­te mult ac­cent pe calitate, ast­fel că au fost lua­te doar pi­e­se pre­mi­um. ■

Bi­bli­o­te­ca este un spațiu încăr­cat de fe­mi­ni­ta­te și căl­du­ră. Ma­re par­te a mo­bi­li­e­ru­lui este re­a­li­zat la co­man­dă. Bi­ro­ul, din MDF și fi­bră de sti­clă, a fost cum­pă­rat de la Ka­re cu 4.745 lei.

Un co­lț al încă­pe­rii a fost re­zer­vat unui mic și co­chet spațiu de re­la­xa­re, ale că­rui pi­e­se-cheie sunt di­va­nul cum­pă­rat de la Pho­to­liu (2.900 lei) și mă­suța cu blat din lemn pi­e­tri­fi­cat de la Ei­chhol­tz (6.108 lei).

Pi­e­se­le de mo­bi­li­erce com­pun zo­na de zi sunt achi­ziți­o­na­te cu pre­di­le­cție de la Dial­ma Brown și Ei­chhol­tz. De­co­rați­u­ni­le sunt de la Ethan Allen. Câte­va prețuri: 9.590 lei/ ca­na­pea, 4.046 lei/ fo­to­liu, 3.500 lei/mă­suță de ca­fea. Ta­blo­u­ri­le sunt de la Ka­re și au cos­tat 1.245 lei/buc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.